Suosituksia ja ohjeita kalastuksesta ja ravustuksesta 2007

Kopsuon Kalastuskunta

Kalastus ja ravustus 2007

Kalastuskunta on vuosikokouksessaan 31.3.2007 päättänyt vuoden 2007 kalastuksesta ja ravustuksesta seuraavaa:

Kalastus

Kaikissa pyydyksissä tulee olla kiinnitettynä kalastuskunnan vuoden 2007 pyydysmerkki. Kalastuksen valvontaa tullaan tehostamaan vuonna 2007, jolloin pyydysmerkkien käyttö on erityisen tärkeää.

Vuosikokouksen päätöksen mukaan pyydykset tulee merkitä kalastuslain säännösten mukaisesti. Lisäksi vuosikokous päätti suositella, että näihin merkkeihin laitettaisiin omistajan puhelinnumero.

Kalastuslain 33 §:n mukaan, jos pyydykset voivat häiritä veneellä liikkumista tai muuta vesistön luvallista käyttöä, ne on varustettava selvillä merkeillä siten kuin asetuksella säädetään. Kalastusasetuksen mukaan selvänä merkkinä pidetään vähintään puolitoista metriä vedenpinnasta nousevaan salkoon kiinnitettyä neliönmuotoista vähintään 30 senttimetriä korkeaa ja leveää lippua. Veden pintaan lasketun tahi pintaan tai pinnan läheisyyteen ulottuvan ankkuroidun pyydyksen uloimman pään merkkisalko ja ajoverkkojadan sekä ajosiiman molempien päiden merkkisalot on kuitenkin varustettava kahdella päällekkäisellä, edellä tarkoitetulla lipulla.

Edelleen on kalastuslain mukaan kalastusta harjoitettaessa vältettävä kaikkea sellaista, joka voi aiheuttaa rannan omistajalle tai haltijalle tarpeettomasti haittaa tai häiriötä. Onkimista, pilkkimistä ja viehekalastusta ei saa ilman erityistä oikeutta harjoittaa viittäkymmentä metriä lähempänä selvällä merkillä varustettua, pyynnissä olevaa kiinteää tai verkkopyydystä eikä niin lähellä toisen asuttua rantaa, laituria, uimarantaa, jäätietä tai muuta niihin verrattavaa aluetta, että siitä aiheutuisi edellä tarkoitettu seuraus. Onkimista, pilkkimistä ja viehekalastusta harjoitettaessa on vältettävä aiheuttamasta haittaa tai häiriötä vesialueella harjoitettavalle muulle kalastukselle.

Ravustus

1.Ravustus on sallittu vain Päijänteessä .
2.Ravustuskausi alkaa 21.7 kello 12:00 ja päättyy 1.11. klo 12:00.
3.Ravustus edellyttää 18-65 vuotiailta valtion kalastuksen hoitomaksun ja aina kalastuskunnan luvan.
4.Rapulupia myydään vain kalastuskunnan osakkaille ja Kopsuon kylässä asuville ei-osakkaille.
5.Mertojen enimmäismäärä 10 kpl osakasta kohti.
6.Rapulupa on 4 €/merta.
7.Rapuja saa pyytää vain omaan käyttöön.
8.Ravustuksessa ei saa käyttää muita välineitä kuin mertoja. Esimerkiksi syöttitikut, isot mertasumput ja sukeltamalla pyydystäminen
on kielletty.
9.Päijänteen täplärapuja ei saa istuttaa toisiin järviin eikä muualta tuotuja rapuja ei saa istuttaa kalastuskunnan vesiin. Vain kalastuskunnalla on oikeus istutuksiin.

Lisäksi vuosikokous päätti suositella, että pyydystettävien rapujen alamitta olisi 10 cm ja että isot naarasravut laskettaisin takaisin järveen lisääntymään

Merrat on desifiotava jos ne ovat olleet muissa järvissä:
Paras tapa on pitää mertoja saunan lauteilla vähintäin 5 tuntia 60-80 asteessa tai pakastaa niitä vähintäin 3 vuorokautta –20 asteessa.

.