Uutisen kohdekunnat ja -vesistöt

Salo. Varsinais-Suomi.

Sijaintikartta Peruskartta

Ajankohtaista Salonjoen - Uskelanjoen alueella kartoitetaan kosteikko- ja monimuotoisuuskohteita

Salonjoen - Uskelanjoen alueella kartoitetaan kosteikko- ja monimuotoisuuskohteita Lähistön uutisia


Odotettavissa normaalia suuremmat kevättulvat Etelä- ja Lounais-Suomessa. 08.03.2011
Tämän hetken ennusteen mukaan virtaamat ovat suurimmillaan Etelä- ja Lounais-Suomessa huhtikuun alussa tai puolivälissä. Lumen vesiarvo on Lounais-Suomen vesistöalueilla tällä hetkellä 100 – 140 mm, ...


Poistokalastuksella parannetaan lintujen elinolosuhteita Halikonlahden jätevesialtailla 23.08.2011
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) ja sen johtama VELHO-hanke järjestävät yhteistyössä  Salon kaupungin ympäristönsuojeluyksikön ja Salon Veden viemärilai...


Poistokalastuksella parannetaan lintujen elinolosuhteita Halikonlahden jätevesialtailla 23.08.2011
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) ja sen johtama VELHO-hanke järjestävät yhteistyössä  Salon kaupungin ympäristönsuojeluyksikön ja Salon Veden viemärilai...


Kiskonjoen vesistön alaosalla edistetään vesienhoitotavoitteita pohjapatojen rakennustöillä 15.11.2011
Oyj Fiskars Abp:n, Salon kaupungin ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksen   yhteistyöhankkeen tarkoituksena on nostaa umpeenkasvusta kärsineen Saarenjärven vedenkorkeutta ja helpottaa vaelluskalojen nousua Kiskonjoessa. Hankkee...


Meritaimenet edelleen vaarassa – syystulvat helpottivat emokalojen nousua 19.12.2013
  Meritaimenen luonnonkantoja on Suomen rannikon joissa jäljellä enää noin tusina, ja niidenkin tila on äärimmäisen uhanalainen. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen syksyn 2013 sähkökalastuksiss...


Kosteikkojen yleissuunnitteluhanke Someron Jaatilanjoella ja Tarvasjoella on luonnosteltu kartalle 21.11.2011
Kosteikkojen ja luonnon monimuotoisuuden yleissuunnitteluhanke Someron Jaatilanjoella ja Tarvasjoella on luonnosteltu kartalle. Maanomistajilla on mahdollisuus kommentoida ehdotuksia. Suunnittelutyötä tekee Silvestris Oy Varsinais-Suome...


Kesän 2009 syvyyskartoitukset Uudenmaan järvillä käynnistyivät 27.05.2009
Kosteikkojen ja luonnon monimuotoisuuden yleissuunnitteluhanke Someron Jaatilanjoella ja Tarvasjoella on luonnosteltu kartalle. Maanomistajilla on mahdollisuus kommentoida ehdotuksia. Suunnittelutyötä tekee Silvestris Oy Varsinais-Suome...


Lounais-Suomen kalastusalue on vuoden kalastusalue 16.03.2010
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö on valinnut vuoden 2009 kalastusalueeksi Turun seudun sisävesillä toimivan Lounais-Suomen kalastusalueen. Valtakunnallinen toiminta-arviointi on toteutettu vapaa-ajankalastusjärjest...


Ympäristölupa Raaseporin Bromarvin uudelle jätevedenpuhdistamolle 14.08.2009
Uudenmaan ympäristökeskus on myöntänyt Raaseporin vedelle ympäristöluvan Bromarviin rakennettavaan uuteen jätevedenpuhdistamoon. Suunnitelman toteuttamisella mahdollistetaan lähes 150 kiinteistön liitt&a...


Järvien syvyyskartoitukset Uudellamaalla jatkuvat 19.10.2011
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus tekee jälleen syvyyskartoituksia Uudenmaan järvillä. Kartoitukset toteutetaan neljällä järvellä lokakuun viimeisellä viikolla yhteistyössä...


Meritaimen sai radiolähettimen 22.09.2010
Turun Halistenkoskella on pyydystetty taimenia ja lohia tutkimustarkoituksessa. Kahdeksaan kalaan on kiinnitetty radiolähetin. Lähettimien toivotaan antavan uutta tietoa kutukalojen liikkeistä......


Ympäristölupa Raaseporin Bromarvin uudelle jätevedenpuhdistamolle 14.08.2009
Uudenmaan ympäristökeskus on myöntänyt Raaseporin vedelle ympäristöluvan Bromarviin rakennettavaan uuteen jätevedenpuhdistamoon. Suunnitelman toteuttamisella mahdollistetaan lähes 150 kiinteistön liitt&a...


Ennätyskaloja Varsinais-Suomessa 24.02.2010
Saaristomereltä paljastui viime vuonna kaksi ennätyskalaa merkittäväksi ennätysrekisteriin......


HEALFISH-hanke parantaa lohikalojen selviytymisedellytyksiä 06.10.2010
HEALFISH (Healthy fish stocks – indicator of successful river basin management) on Viron ja Suomen yhteinen hanke, jonka tarkoituksena on lohikalojen kuten taimenen ja lohen vaellusedellytysten ja luonnonvaraisen lisääntymisen tuke...


Julkaisu monivaikutteisten kosteikkojen yleissuunnitelmasta 13.01.2011
Julkaisu monivaikutteisten kosteikkojen yleissuunnitelmasta  Hämeen ELY-keskuksen julkaisusarjassa on ilmestynyt julkaisu "Monivaikutteisten kosteikkojen yleissuunnitelma - Forssan seutu". Monivaikutteisten ko...


Kari Ranta-aho Rannikko-Suomen kalatalouspäälliköksi 31.12.2014
Varsinais-Suomen ELY-keskus on valinnut rannikkoalueen kalatalouspäällikön tehtävään ajalle 1.1.2015 – 31.12.2019 FM Kari Ranta-ahon. Ranta-aho on toiminut vuodesta 1984 lähtien alueellisen kalataloushallinnon suunnittelu- ja johtamistehtävissä, viim...


Luonnon monimuotoisuuskosteikkojen yleissuunnittelu alkaa Forssan seudulla 22.06.2011
Forssan seudulla toteutetaan tänä kesänä Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen hallinnoima ja maa- ja metsätalousministeriön rahoittama luonnon monimuotoisuuskosteikkoja kartoittava yleissuunn...


Forssan seudulta löytyi 27 mahdollista kosteikkokohdetta 06.03.2012
Hämeen ELY-keskus löysi viime kesänä tekemissään kartoituksissa Forssan seudulta yhteensä 27 mahdollista luonnon monimuotoisuutta edistävää kosteikkokohdetta. Tarkasteltavana oli yhteensä noin 80...


Hiidenveden valuma-alueen parhaat paikat kosteikoille on selvitetty 10.09.2010
K osteikkojen ja luonnon monimuotoisuuden yleissuunnitelma Vihdin Vanjokilaaksossa ja Sulkavanojan alueella on valmistunut. Suunnitelman tavoitteena on osoittaa alueen viljelijöille sopivia kosteikon perustamiskohteita ja luonnon monimuotoisuu...


Hiidenveden tulvavahinkoarvio valmistunut 30.07.2008
K osteikkojen ja luonnon monimuotoisuuden yleissuunnitelma Vihdin Vanjokilaaksossa ja Sulkavanojan alueella on valmistunut. Suunnitelman tavoitteena on osoittaa alueen viljelijöille sopivia kosteikon perustamiskohteita ja luonnon monimuotoisuu...

Salonjoen - Uskelanjoen alueella kartoitetaan maa- ja metsätalousympäristöjen kosteikko- ja monimuotoisuuskohteita

Lounais-Suomen ympäristökeskus on kesällä 2008 tehnyt Kiskonjoella, Hitolanjoella ja Halkjärvellä monivaikutteisten kosteikkojen ja luonnon monimuotoisuuden yleissuunnittelua. Suunnittelutyötä ollaan jatkamassa Salonjoen – Uskelanjoen latvaosissa. Nyt alkavaan suunnitteluun voidaan METSO -yhteistoimintaverkoston rahoituksella ottaa mukaan myös metsässä sijaitsevia kosteikko- ja monimuotoisuuskohteita. Aikaisemmin suunnittelu on kattanut vain maatalousympäristöt.

Tavoitteena on löytää alueelta sekä vesiensuojelua että luonnon monimuotoisuutta edistäviä kosteikko- ja monimuotoisuuskohteita

Tarkoituksena on ehdottaa maanomistajille kohteita, joilla tehtäviä toimenpiteitä voitaisiin rahoittaa maatalouden ympäristötukijärjestelmällä tai metsätalouden luonnonhoitovaroilla.

Suunnittelun avulla pyritään löytämään luontaisia kosteikkopaikkoja, joissa voidaan patoamalla tai muilla pienimuotoisilla toimenpiteillä hidastaa veden liikettä uomassa ja näin vähentää ravinnekuormitusta. Maatalousympäristön luonnon monimuotoisuuskohteet voivat olla esimerkiksi vanhoja laidunmaita tai talousmetsäkäytön ulkopuolelle jääneitä reunavyöhykkeitä ja peltojen metsäsaarekkeita. Mahdollisia metsäkohteita ovat esimerkiksi metsäkosteikot, pienvesien lähimetsät, lehdot, runsas lahopuustoiset kangasmetsät tai puustoiset perinnebiotoopit.

Suunnittelun pyrkimyksenä on kohdentaa maa- ja metsätalouden rahoitusta hyviin kohteisiin ja samalla innostaa viljelijöitä ja metsänomistajia hakemaan niiden hoitoon tukea. Yleissuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden toteutus on aina vapaaehtoista eikä suunnitelmassa oleva ehdotus velvoita maanomistajaa mihinkään. Yleisenä tavoitteena on ohjata ja tehostaa maa- ja metsäympäristön luonnonhoitoa sekä vähentää vesistöihin tulevaa kuormitusta.

Suunnittelu tehdään yhteistyössä paikallisten maanomistajien ja muiden toimijoiden kanssa. Maastokartoitus aloitetaan syyskuun aikana ja ehdotuksia luonnonhoitokohteiksi esitellään maanomistajille marras-joulukuussa 2009.

Hankkeen rahoitus tulee pääosin maa- ja metsätalousministeriöltä ja sitä ohjaa ohjausryhmä, johon kuuluu mm. maataloustuottajien ja metsänomistajien edustajia, kuntien ympäristö- ja maaseutuviranomaisia, maatalouden neuvontajärjestön edustajia, TE -keskuksen edustajia sekä muita yhteistyötahoja.

Linkki uutiseen:  Salonjoen - Uskelanjoen alueella kartoitetaan kosteikko- ja monimuotoisuuskohteita   Lounais-Suomen ympäristökeskus 25.09.2009