Uutisen kohdekunnat ja -vesistöt

Saarijärvi. Keski-Suomi.
Saarijärven yhteislupa-alue
Sijaintikartta Peruskartta

Ajankohtaista Saarijärven säännöstelyn kehittämisselvitykset jatkuivat rantatutkimuksilla

Saarijärven säännöstelyn kehittämisselvitykset jatkuivat rantatutkimuksilla Lähistön uutisia


Keski-Suomen kalastusaluepäivän esitykset 11.12.2009
Keski-Suomen kalastusaluepäivää vietettiin torstaina 10.joulukuuta Saarijärvellä. Voit katsoa alustajien esitykset linkeistä. Kalastusaluepäivän avaus Kalatalouspäällikkö Matti Sipponen, K...


Keski-Suomen kalastusaluepäivä 01.12.2009
Tilaisuus tarjoaa ajankohtaista tietoa ja aktiivista keskustelua viranomaisten, tutkijoiden ja kalavesien käyttäjien välillä. Koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti kalastusalueiden, osakaskuntien ja kalatalousjärjestöje...


Saarijärven säännöstely on muuttumassa, myös lupaehtoja tarkistetaan 03.06.2014
 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on jättänyt Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle hakemuksen Saarijärven sekä Pieni- ja Iso-Lumperoisen vedenpinnan säännöstelyn...


Neuvottelukunta edistämään Saarijärven reitin vesiensuojelua 16.11.2009
Saarijärven reitin vesien tila on herättänyt keskustelua sekä viranomaisten että huolestuneiden kansalaisten keskuudessa. Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmassa Saarijärven reitti on noussut es...


Yleisötilaisuus Saarijärven säännöstelyn kehittämisestä 30.9.2009 24.09.2009
  Saarijärven säännöstelyn haitallisia vaikutuksia ja niiden vähentämismahdollisuuksia ollaan selvittämässä Saarijärven kaupungin esityksestä. Selvityksiin liittyen Keski-Suomen ympä...


Ympäristöhankkeista eloa maaseudulle - teemapäivä 03.05.2011
Oletko kiinnostunut tietämään yhdistysten ympäristötuen myöntö- ja maksuprosessista sekä käytännön kokemuksista? Tule Keski-Suomen ELY-keskuksen järjestämään tilaisuuteen...


TASO-hankkeesta tietoa ja ohjeistusta metsätalouden ja turvetuotannon vesiensuojeluun 03.06.2014
 Turvetuotannon ja metsätalouden vesiensuojelun tehostamiseen keskittyneen valtakunnallisen TASO-hankkeen loppuraportti julkaistiin 3.6.2014.   Automaattinen vedenlaadun seuranta lupaava menetelmä vesistökuormituksen se...


Uuraisten reitin koskiuomien kunnostussuunnittelu päätökseen 28.04.2006
 Turvetuotannon ja metsätalouden vesiensuojelun tehostamiseen keskittyneen valtakunnallisen TASO-hankkeen loppuraportti julkaistiin 3.6.2014.   Automaattinen vedenlaadun seuranta lupaava menetelmä vesistökuormituksen se...


Siikoja Metsähallituksen vesiin Länsi- ja Itä-Suomessa 03.11.2010
Metsähallituksen luontopalvelut on istuttanut luonnonravintolammikossa kasvatettuja, kesänvanhoja, 10–12 senttimetriä pitkiä siianpoikasia Pohjois-Karjalassa, Pohjois-Savossa, Keski-Suomessa ja Saaristomerellä sijaitsev...


Isojoen virtavesikunnostus käynnissä Uuraisilla 26.11.2010
Uuraisten ja Saarijärven Isojoen virtavesikunnostus on käynnistynyt Vääräkoskella. Tämä aikoinaan muun muassa uiton vuoksi perattu ja muun vesien hyötykäytön vuoksi muutettu 13,5 kilometrin pituinen ...


Kosteikkojen yleissuunnitelmat Keuruulle, Multialle, Petäjävedelle ja Uuraisille ovat valmistuneet 28.03.2011
Kosteikkojen perustamisella voidaan parantaa vesistöjen tilaa ja lisätä monimuotoisuutta Kesällä ja syksyllä 2010 Keuruulla, Petäjävedellä, Multialla ja Uuraisilla tehtyjen maastotöiden perusteell...


Uuraisten Kyynämöisen seudun järvien vedenpinnan nostosuunnitelma on valmistunut 21.11.2008
Kosteikkojen perustamisella voidaan parantaa vesistöjen tilaa ja lisätä monimuotoisuutta Kesällä ja syksyllä 2010 Keuruulla, Petäjävedellä, Multialla ja Uuraisilla tehtyjen maastotöiden perusteell...


Kalastuksenvalvojakoulutus ja tentti Karstulassa 15.3.2014 09.03.2014
Pohjoisen Keski-Suomen vesistömatkailuhanke järjestää uuden kalastuslain mukaisen kalastuksenvalvojan koulutuksen ja tutkinnon. Koulutus sopii osakakaskuntien ja kalastuskohteiden kalastusvalvonnasta kiinnostuneille henkilöil...


Keuruun, Petäjäveden, Multian ja Uuraisten kosteikkojen yleissuunnitelma luonnosvaihessa 30.11.2010
Alustava suunnitelma kohdekarttoineen on nähtävillä kunnissa viikolla 49. Maatalousalueiden luonnon monimuotoisuuden (lumo-) ja kosteikkojen yleissuunnitelman laatiminen Keuruun, Petäjäveden, Multian ja Uuraisten kunt...


Keski-Suomen kalastuskilpailut 2011 sivuilla 08.12.2010
Keski-Suomessa järjestetään runsaasti kalastuskilpailuja vuoden 2011 aikana. Pilkkikilpailut ovat pässeet hyvään vauhtiin hyvän jäätilanteen myötä. Sivultamme löytyy nyt vuoden 201...


Keski-Suomeen uusia koskikalastuskohteita 16.11.2010
Keski-Suomeen on luvassa uusia hoidettuja koskikalastuskohteita tulevina vuosina. Vuosina 2010 - 2011 totetutettavassa projektissa aktivoidaan kalavenomistajia avaamaan uusia kohteita yleiseen kalastuskäyttöön. Tavoittee...


Maatalouden erityisympäristötukien haku lähestyy - Erityistukia vesiensuojeluun saatavissa 02.03.2010
Lähes kaikki lounaissuomalaiset viljelijät ovat sitoutuneet maatalouden ympäristötuen ehtoihin. Ympäristötuki sisältää perus- ja lisätoimenpiteiden lisäksi 5- ja 10-vuotisia erityistukisopimu...


Huopanankoskelle halutaan kalastuskeskus 01.02.2010
Viitasaari aikoo parantaa Huopanankosken kalastuskeskusta merkittävästi lähivuosina. Alkajaisiksi halutaan laajentaa nykyisen kalastuskeskuksen pinta-alaa tuplasti nykyistä suuremmaksi. Haaveissa on myös maineikkaan kosken hi...


Muikkukannat edelleen melko vahvoja 02.06.2009
Suomen muikkukannat ovat olleet melko vahvoja ja vakaita viime vuosina. Syksyn 2008 kutukannat olivat keskiarvoa heikompia, mutta niitä kompensoi samana vuonna syntynyt vähintään keskimääräinen vuosiluokka. ...


Ympäristökeskukselta EU-rahaa Kyyjärven kirkonkylän puhdistamolle 29.09.2008
Suomen muikkukannat ovat olleet melko vahvoja ja vakaita viime vuosina. Syksyn 2008 kutukannat olivat keskiarvoa heikompia, mutta niitä kompensoi samana vuonna syntynyt vähintään keskimääräinen vuosiluokka. ...

Saarijärven säännöstelyn kehittämisselvitykset jatkuivat rantatutkimuksilla kesän ja syksyn aikana
Keski-Suomen ELY-keskus on selvittämässä Saarijärven sekä sen yhteydessä olevien Iso- ja Pieni-Lumperoisen säännöstelyn kehittämismahdollisuuksia yhdessä Saarijärven kaupungin, Saarijärven kalastusalueen, alueen osakaskuntien ja Vattenfall Sähköntuotanto Oy:n kanssa. Taustaselvityksiä säännöstelyn kehittämiseksi jatkettiin tänä vuonna rantatutkimuksilla.
Tarkasteltavien järvien rantoja tutkittiin virkistyskäytölle soveliaiden vedenkorkeuksien kannalta heinäkuussa. Tätä varten kerättiin tietoa mm. rantojen käytöstä sekä laitureiden ja rantatörmien korkeusasemasta 17 eri otanta-alueella. Tutkimusten perusteella on tarkoitus määrittää optimivaihteluväli vedenkorkeudelle.
 
Loppukesällä Suomen ympäristökeskus selvitti järvien tilaa rantavyöhykkeen kasvillisuuden avulla 25 tutkimus­linjalla. Saarijärvellä kasvillisuus oli huomattavasti niukempaa ja harvempaa kuin Iso- tai Pieni-Lumperoisella. Varsinkin pohjalehtisten vesikasvien vyöhyke puuttui lähes kokonaan. Kasvillisuuden niukkuuteen vaikuttaa talven aikana jään aiheuttama eroosio vedenpinnan laskiessa sekä Saarijärven veden tumma väri. Lumperoisissa kirkkaamman veden ansiosta säännöstelyn aiheuttamat haitat kasvillisuudelle ovat huomattavasti lievempiä, koska auringon valo pääsee paremmin järven pohjaan. Iso-Lumperoisen tilaa voitaisiin sanoa jopa erinomaiseksi vesikasvillisuuden perusteella järven voimakkaasta säännöstelystä huolimatta.
Erikseen selvitettiin vielä rantojen eroosiota valokuvaamalla. Osassa rantoja oli selvää syöpymistä vedenpinnan kesäylärajan korkeudella ja jonkin verran sen alapuolella. Tämä johtuu siitä, että useimpina vuosina vedenpinta vaihtelee hyvin vähän avovesikaudella. Tämän seurauksena aallokko kuluttaa rantatörmää pitkän ajan samalta kohdalta. Rantojen kulumista edistää vielä se, että kesäajan vedenpinta on ollut 35 vuotta kestäneen säännöstelyn aikana yleensä jonkin verran korkeammalla kuin aiemmin.
Lisäksi syksyllä tutkittiin Leuhunkosken voimalaitoksen alapuolella sijaitsevan Kallinjärven rantoja. Kallinjärvelle on tyypillistä vedenpinnan suuri vaihtelu vuorokauden sisällä juoksutuksista riippuen. Rannan kartoitustietoja käytetään hyväksi määritettäessä sopivaa vedenkorkeustasoa virkistyskäytön kannalta ja sen jälkeen selvitettäessä mahdol­lisuuksia pienentää vedenpinnan vaihtelua.
Saarijärveä sekä Iso- ja Pieni-Lumperoista säännöstellään Leuhunkosken voimalaitospadolla Itä-Suomen vesioikeuden 19.12.1969 antaman päätöksen mukaisesti. Säännöstely aloitettiin vuonna 1976. Säännöstelylupa sisältää vedenkorkeudelle ylä- ja alarajat, joiden korkeustaso vaihtelee vuodenaikojen mukaan. Selvitykset säännöstelyn kehittämiseksi aloitettiin vuonna 2009, ja niitä ohjaamaan ja valvomaan perustettiin alussa mainittujen tahojen edustajista koostuva ohjausryhmä.
Selvitystyöt jatkuvat siten, että tulevan talven aikana arvioidaan erilaisten säännöstelyn muutosvaihtoehtojen vaikutuksia nykysäännöstelyyn verrattuna. Lopullisena tavoitteena on sopia säännöstelyn muutostavasta ensi vuoden loppupuoliskolla.
 
 

Linkki uutiseen:  Saarijärven säännöstelyn kehittämisselvitykset jatkuivat rantatutkimuksilla   Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 19.11.2010