Uutisen kohdekunnat ja -vesistöt

Salo. Varsinais-Suomi.

Sijaintikartta Peruskartta

Ajankohtaista Poistokalastuksella parannetaan lintujen elinolosuhteita Halikonlahden jätevesialtailla

Poistokalastuksella parannetaan lintujen elinolosuhteita Halikonlahden jätevesialtailla Lähistön uutisia


Poistokalastuksella parannetaan lintujen elinolosuhteita Halikonlahden jätevesialtailla 23.08.2011
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) ja sen johtama VELHO-hanke järjestävät yhteistyössä  Salon kaupungin ympäristönsuojeluyksikön ja Salon Veden viemärilai...


Kiskonjoen vesistön alaosalla edistetään vesienhoitotavoitteita pohjapatojen rakennustöillä 15.11.2011
Oyj Fiskars Abp:n, Salon kaupungin ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksen   yhteistyöhankkeen tarkoituksena on nostaa umpeenkasvusta kärsineen Saarenjärven vedenkorkeutta ja helpottaa vaelluskalojen nousua Kiskonjoessa. Hankkee...


Odotettavissa normaalia suuremmat kevättulvat Etelä- ja Lounais-Suomessa. 08.03.2011
Tämän hetken ennusteen mukaan virtaamat ovat suurimmillaan Etelä- ja Lounais-Suomessa huhtikuun alussa tai puolivälissä. Lumen vesiarvo on Lounais-Suomen vesistöalueilla tällä hetkellä 100 – 140 mm, ...


Salonjoen - Uskelanjoen alueella kartoitetaan kosteikko- ja monimuotoisuuskohteita 25.09.2009
Lounais-Suomen ympäristökeskus on kesällä 2008 tehnyt Kiskonjoella, Hitolanjoella ja Halkjärvellä monivaikutteisten kosteikkojen ja luonnon monimuotoisuuden yleissuunnittelua. Suunnittelutyötä ollaan jatkamassa...


Meritaimenet edelleen vaarassa – syystulvat helpottivat emokalojen nousua 19.12.2013
  Meritaimenen luonnonkantoja on Suomen rannikon joissa jäljellä enää noin tusina, ja niidenkin tila on äärimmäisen uhanalainen. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen syksyn 2013 sähkökalastuksiss...


Ympäristölupa Raaseporin Bromarvin uudelle jätevedenpuhdistamolle 14.08.2009
Uudenmaan ympäristökeskus on myöntänyt Raaseporin vedelle ympäristöluvan Bromarviin rakennettavaan uuteen jätevedenpuhdistamoon. Suunnitelman toteuttamisella mahdollistetaan lähes 150 kiinteistön liitt&a...


Lounais-Suomen kalastusalue on vuoden kalastusalue 16.03.2010
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö on valinnut vuoden 2009 kalastusalueeksi Turun seudun sisävesillä toimivan Lounais-Suomen kalastusalueen. Valtakunnallinen toiminta-arviointi on toteutettu vapaa-ajankalastusjärjest...


Kesän 2009 syvyyskartoitukset Uudenmaan järvillä käynnistyivät 27.05.2009
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö on valinnut vuoden 2009 kalastusalueeksi Turun seudun sisävesillä toimivan Lounais-Suomen kalastusalueen. Valtakunnallinen toiminta-arviointi on toteutettu vapaa-ajankalastusjärjest...


Ennätyskaloja Varsinais-Suomessa 24.02.2010
Saaristomereltä paljastui viime vuonna kaksi ennätyskalaa merkittäväksi ennätysrekisteriin......


Meritaimen sai radiolähettimen 22.09.2010
Turun Halistenkoskella on pyydystetty taimenia ja lohia tutkimustarkoituksessa. Kahdeksaan kalaan on kiinnitetty radiolähetin. Lähettimien toivotaan antavan uutta tietoa kutukalojen liikkeistä......


Kosteikkojen yleissuunnitteluhanke Someron Jaatilanjoella ja Tarvasjoella on luonnosteltu kartalle 21.11.2011
Kosteikkojen ja luonnon monimuotoisuuden yleissuunnitteluhanke Someron Jaatilanjoella ja Tarvasjoella on luonnosteltu kartalle. Maanomistajilla on mahdollisuus kommentoida ehdotuksia. Suunnittelutyötä tekee Silvestris Oy Varsinais-Suome...


HEALFISH-hanke parantaa lohikalojen selviytymisedellytyksiä 06.10.2010
HEALFISH (Healthy fish stocks – indicator of successful river basin management) on Viron ja Suomen yhteinen hanke, jonka tarkoituksena on lohikalojen kuten taimenen ja lohen vaellusedellytysten ja luonnonvaraisen lisääntymisen tuke...


Ympäristölupa Raaseporin Bromarvin uudelle jätevedenpuhdistamolle 14.08.2009
Uudenmaan ympäristökeskus on myöntänyt Raaseporin vedelle ympäristöluvan Bromarviin rakennettavaan uuteen jätevedenpuhdistamoon. Suunnitelman toteuttamisella mahdollistetaan lähes 150 kiinteistön liitt&a...


Kari Ranta-aho Rannikko-Suomen kalatalouspäälliköksi 31.12.2014
Varsinais-Suomen ELY-keskus on valinnut rannikkoalueen kalatalouspäällikön tehtävään ajalle 1.1.2015 – 31.12.2019 FM Kari Ranta-ahon. Ranta-aho on toiminut vuodesta 1984 lähtien alueellisen kalataloushallinnon suunnittelu- ja johtamistehtävissä, viim...


Kuha runsastuu ilmaston lämmetessä 30.10.2011
Ilmaston lämpeneminen lisää runsaiden kuhavuosiluokkien todennäköisyyttä Suomenlahdella ja Saaristomerellä. Kuhan kalastusalue laajenisi samalla pohjoisemmille alueille. Kuha runsastuisi, mutta oleskelualueet saatta...


Itämeren kalojen haitallisten aineiden pitoisuuksien muutoksia selvitetään uudessa hankkeessa 31.08.2009
Itämeren kalojen haitallisten aineiden pitoisuudet tutkitaan nyt toistamiseen 2000-luvulla. Aiempi kartoitus tehtiin vuosina 2002 - 2003. Hankkeen tulosten perusteella tarkistetaan, onko kuluttajille annettuja kalan syöntisuosituksia syyt&a...


Madekantaa elvytetään istutuksilla Saaristomerellä 05.02.2010
Saaristomeren madekantaa yritetään elvyttää ensimmäistä kertaa istutuksin. Madesaaliit ovat olleet jyrkässä laskussa viime vuosikymmeninä....


Järvien syvyyskartoitukset Uudellamaalla jatkuvat 19.10.2011
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus tekee jälleen syvyyskartoituksia Uudenmaan järvillä. Kartoitukset toteutetaan neljällä järvellä lokakuun viimeisellä viikolla yhteistyössä...


Julkaisu monivaikutteisten kosteikkojen yleissuunnitelmasta 13.01.2011
Julkaisu monivaikutteisten kosteikkojen yleissuunnitelmasta  Hämeen ELY-keskuksen julkaisusarjassa on ilmestynyt julkaisu "Monivaikutteisten kosteikkojen yleissuunnitelma - Forssan seutu". Monivaikutteisten ko...


Poistokalastuksella halutaan fosfori merestä 11.02.2011
Tänä vuonna alkaa laaja särkikalojen poistokalastus merialueilla ja sisävesillä. Eduskunta myönsi joulukuussa 1,4 miljoonaa euroa poistokalastuksen järjestämiseen, ja parhaillaan sorvataan ohjeita toimintatavoi...

Poistokalastuksella parannetaan lintujen elinolosuhteita Halikonlahden jätevesialtailla

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) ja sen johtama VELHO-hanke järjestävät yhteistyössä  Salon kaupungin ympäristönsuojeluyksikön ja Salon Veden viemärilaitoksen sekä taiteilijayhdistys Aurinkoinen Tulevaisuus ry:n kanssa koeluonteisen poistokalastuksen Salon Halikonlahden vanhoilla jätevesialtailla. Tavoitteena on altaiden linnuston palauttaminen ja samalla alueen virkistyskäyttöarvojen eli luonto- ja lintuharrastusmahdollisuuksien parantaminen. Työt aloitettiin viime viikon maanantaina seurantanäytteiden otolla. Poistokalastus aloitettiin viime torstaina.

Halikonlahden altaiden lintupaljous on hävinnyt
 
Halikonlahden jätevesialtaat kuuluvat Viurilanlahden Natura-alueeseen. Kolmen altaan (altaat 1-3) pinta-ala on yhteensä n. 38,5 ha. Ne ovat pitkään olleet erittäin tärkeä erityisesti vesilintujen levähdys- ja sulkasatoalue. Altaiden alue on tästä syystä myös merkittävä luontoharrastuskohde. Alueelle on helppo päästä, siellä on helppo liikkua ja nykyään siellä on myös kaksi lintutornia sekä altaiden linnustoa esittelevä luontopolku. Viimeisten vuosien aikana linnut ovat hävinneet altailta, ja keskeiseksi syyksi on arvioitu alueen kalastoa, ja sen aiheuttamaa lintujen ravintotilanteen huononemista.
 
Altaissa on paljon kalaa
 
Aikaisempien kalastustietojen perusteella altaissa on paljon kalaa, mutta lajisto on yksipuolista. Altaissa elää lähes yksinomaan ruutanoita ja hopearuutanoita. Hopearuutana on ns. vieraslaji, ja ensimmäiset havainnot hopearuutanasta Suomessa tehtiin vasta vuonna 2005 Helsingin Vanhankaupunginlahdella ja Pernajanlahdella. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen mukaan Halikonlahden altailta otettujen näytekalojen perusteella hopearuutana on kuitenkin lisääntynyt altailla jo vuonna 2003.
 
Kalaston poiston tavoitteena lintujen ravintotilanteen parantaminen
 
Särkikalat, kuten hopearuutana ja ruutana, käyttävät osittain samaa ravintoa kuin vesilinnut. Lisäksi ne syövät leviä syöviä vesikirppuja, mikä vaikuttaa levätilanteeseen ja veden samentumiseen. Pohjaa tonkiessaan kalat lisäävät niin ikään veden samentumista.  Veden samentuminen ja näkösyvyyden huononeminen vaikuttavat linnuille kelpaavien vesikasvien vähenemiseen ja erityisesti sukeltajasorsien ravinnonhankintamahdollisuuksiin.
Tällaisten lintuvesikohteiden linnustoa on onnistuttu palauttamaan kalastoa poistamalla mm. Iso-Britanniassa ja Pohjois-Amerikassa , mutta Suomessa hoitokalastuksia on toistaiseksi tehty lähinnä vedenlaadun ja sen myötä perinteisten virkistyskäyttöarvojen parantamiseksi. Halikonlahden altaiden kunnostus poistokalastamalla on kokeiluluonteista, ja toimenpiteisiin kuuluumyös vaikutusten arviointi linnustoa, pohjaeläimiä, vedenlaatuaja kasvillisuutta seuraamalla. Nyt toteutetaan altaan 2 poistokalastus ja lisäksi altaalla 3 tehdään koekalastus viime vuoden hoitokalastuskokeen vaikutusten arvioimiseksi. Lisäksi selvitetään altaan 1 kalatilanne. Kalastus on aloitettutällä viikolla ja työtä jatketaan noin kuukauden verran siihen asti, kun kalaa on pyydyksillä saatavissa.
 
Avoin yleisötilaisuus poistokalastuksesta keskiviikkona 31.8. Salon kaupungintalolla

Linkki uutiseen:  Poistokalastuksella parannetaan lintujen elinolosuhteita Halikonlahden jätevesialtailla   Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 23.08.2011