Uutisen kohdekunnat ja -vesistöt

Satakunta ja Varsinais-Suomi. Länsi-Suomi.

Sijaintikartta Peruskartta

Ajankohtaista Odotettavissa normaalia suuremmat kevättulvat Etelä- ja Lounais-Suomessa.

Odotettavissa normaalia suuremmat kevättulvat Etelä- ja Lounais-Suomessa. Lähistön uutisia


Salonjoen - Uskelanjoen alueella kartoitetaan kosteikko- ja monimuotoisuuskohteita 25.09.2009
Lounais-Suomen ympäristökeskus on kesällä 2008 tehnyt Kiskonjoella, Hitolanjoella ja Halkjärvellä monivaikutteisten kosteikkojen ja luonnon monimuotoisuuden yleissuunnittelua. Suunnittelutyötä ollaan jatkamassa...


Poistokalastuksella parannetaan lintujen elinolosuhteita Halikonlahden jätevesialtailla 23.08.2011
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) ja sen johtama VELHO-hanke järjestävät yhteistyössä  Salon kaupungin ympäristönsuojeluyksikön ja Salon Veden viemärilai...


Poistokalastuksella parannetaan lintujen elinolosuhteita Halikonlahden jätevesialtailla 23.08.2011
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) ja sen johtama VELHO-hanke järjestävät yhteistyössä  Salon kaupungin ympäristönsuojeluyksikön ja Salon Veden viemärilai...


Kiskonjoen vesistön alaosalla edistetään vesienhoitotavoitteita pohjapatojen rakennustöillä 15.11.2011
Oyj Fiskars Abp:n, Salon kaupungin ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksen   yhteistyöhankkeen tarkoituksena on nostaa umpeenkasvusta kärsineen Saarenjärven vedenkorkeutta ja helpottaa vaelluskalojen nousua Kiskonjoessa. Hankkee...


Meritaimenet edelleen vaarassa – syystulvat helpottivat emokalojen nousua 19.12.2013
  Meritaimenen luonnonkantoja on Suomen rannikon joissa jäljellä enää noin tusina, ja niidenkin tila on äärimmäisen uhanalainen. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen syksyn 2013 sähkökalastuksiss...


Kosteikkojen yleissuunnitteluhanke Someron Jaatilanjoella ja Tarvasjoella on luonnosteltu kartalle 21.11.2011
Kosteikkojen ja luonnon monimuotoisuuden yleissuunnitteluhanke Someron Jaatilanjoella ja Tarvasjoella on luonnosteltu kartalle. Maanomistajilla on mahdollisuus kommentoida ehdotuksia. Suunnittelutyötä tekee Silvestris Oy Varsinais-Suome...


Kesän 2009 syvyyskartoitukset Uudenmaan järvillä käynnistyivät 27.05.2009
Kosteikkojen ja luonnon monimuotoisuuden yleissuunnitteluhanke Someron Jaatilanjoella ja Tarvasjoella on luonnosteltu kartalle. Maanomistajilla on mahdollisuus kommentoida ehdotuksia. Suunnittelutyötä tekee Silvestris Oy Varsinais-Suome...


Lounais-Suomen kalastusalue on vuoden kalastusalue 16.03.2010
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö on valinnut vuoden 2009 kalastusalueeksi Turun seudun sisävesillä toimivan Lounais-Suomen kalastusalueen. Valtakunnallinen toiminta-arviointi on toteutettu vapaa-ajankalastusjärjest...


Ympäristölupa Raaseporin Bromarvin uudelle jätevedenpuhdistamolle 14.08.2009
Uudenmaan ympäristökeskus on myöntänyt Raaseporin vedelle ympäristöluvan Bromarviin rakennettavaan uuteen jätevedenpuhdistamoon. Suunnitelman toteuttamisella mahdollistetaan lähes 150 kiinteistön liitt&a...


Järvien syvyyskartoitukset Uudellamaalla jatkuvat 19.10.2011
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus tekee jälleen syvyyskartoituksia Uudenmaan järvillä. Kartoitukset toteutetaan neljällä järvellä lokakuun viimeisellä viikolla yhteistyössä...


Meritaimen sai radiolähettimen 22.09.2010
Turun Halistenkoskella on pyydystetty taimenia ja lohia tutkimustarkoituksessa. Kahdeksaan kalaan on kiinnitetty radiolähetin. Lähettimien toivotaan antavan uutta tietoa kutukalojen liikkeistä......


Ympäristölupa Raaseporin Bromarvin uudelle jätevedenpuhdistamolle 14.08.2009
Uudenmaan ympäristökeskus on myöntänyt Raaseporin vedelle ympäristöluvan Bromarviin rakennettavaan uuteen jätevedenpuhdistamoon. Suunnitelman toteuttamisella mahdollistetaan lähes 150 kiinteistön liitt&a...


Ennätyskaloja Varsinais-Suomessa 24.02.2010
Saaristomereltä paljastui viime vuonna kaksi ennätyskalaa merkittäväksi ennätysrekisteriin......


HEALFISH-hanke parantaa lohikalojen selviytymisedellytyksiä 06.10.2010
HEALFISH (Healthy fish stocks – indicator of successful river basin management) on Viron ja Suomen yhteinen hanke, jonka tarkoituksena on lohikalojen kuten taimenen ja lohen vaellusedellytysten ja luonnonvaraisen lisääntymisen tuke...


Julkaisu monivaikutteisten kosteikkojen yleissuunnitelmasta 13.01.2011
Julkaisu monivaikutteisten kosteikkojen yleissuunnitelmasta  Hämeen ELY-keskuksen julkaisusarjassa on ilmestynyt julkaisu "Monivaikutteisten kosteikkojen yleissuunnitelma - Forssan seutu". Monivaikutteisten ko...


Kari Ranta-aho Rannikko-Suomen kalatalouspäälliköksi 31.12.2014
Varsinais-Suomen ELY-keskus on valinnut rannikkoalueen kalatalouspäällikön tehtävään ajalle 1.1.2015 – 31.12.2019 FM Kari Ranta-ahon. Ranta-aho on toiminut vuodesta 1984 lähtien alueellisen kalataloushallinnon suunnittelu- ja johtamistehtävissä, viim...


Luonnon monimuotoisuuskosteikkojen yleissuunnittelu alkaa Forssan seudulla 22.06.2011
Forssan seudulla toteutetaan tänä kesänä Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen hallinnoima ja maa- ja metsätalousministeriön rahoittama luonnon monimuotoisuuskosteikkoja kartoittava yleissuunn...


Forssan seudulta löytyi 27 mahdollista kosteikkokohdetta 06.03.2012
Hämeen ELY-keskus löysi viime kesänä tekemissään kartoituksissa Forssan seudulta yhteensä 27 mahdollista luonnon monimuotoisuutta edistävää kosteikkokohdetta. Tarkasteltavana oli yhteensä noin 80...


Hiidenveden valuma-alueen parhaat paikat kosteikoille on selvitetty 10.09.2010
K osteikkojen ja luonnon monimuotoisuuden yleissuunnitelma Vihdin Vanjokilaaksossa ja Sulkavanojan alueella on valmistunut. Suunnitelman tavoitteena on osoittaa alueen viljelijöille sopivia kosteikon perustamiskohteita ja luonnon monimuotoisuu...


Hiidenveden tulvavahinkoarvio valmistunut 30.07.2008
K osteikkojen ja luonnon monimuotoisuuden yleissuunnitelma Vihdin Vanjokilaaksossa ja Sulkavanojan alueella on valmistunut. Suunnitelman tavoitteena on osoittaa alueen viljelijöille sopivia kosteikon perustamiskohteita ja luonnon monimuotoisuu...

Odotettavissa normaalia suuremmat kevättulvat Lounais-Suomessa. Jääpatotulvien riski myös suuri.

Tämän hetken ennusteen mukaan virtaamat ovat suurimmillaan Etelä- ja Lounais-Suomessa huhtikuun alussa tai puolivälissä. Lumen vesiarvo on Lounais-Suomen vesistöalueilla tällä hetkellä 100 – 140 mm, mikä on selvästi yli pitkän aikavälin keskiarvon ja noin 30 – 40 mm enemmän kuin viime talvena maaliskuun alussa. Vastaavia lumen vesiarvoja on Lounais-Suomessa mitattu viimeksi 90-luvun lopussa.

Suuren vesiarvon vuoksi kevättulvista on odotettavissa tavanomaista suurempia. Kevättulvahuipun suuruus riippuu kuitenkin paljon lumitilanteen kehityksestä lähiviikkoina ja sulamisajan olosuhteista. Jos sulaminen tapahtuu useassa jaksossa, jää tulvahuippu selvästi pienemmäksi kuin kertasulamisella. Mikäli sulamisen kanssa tulee samaan aikaan voimakkaita vesisateita, tulvahuippu kasvaa merkittävästi. Mitä pidemmälle kevään tulo siirtyy, sitä pahemmaksi tulvahuippu todennäköisesti muodostuu.

Jokivesistöjen jäät ovat tavanomaista paksumpia

Tällä hetkellä jäät ovat yhtä vahvat kuin 2000-luvun ennätystalvena 2003 ja lähes kaksinkertaiset kevään 2010 jäänpaksuuksiin verrattuina. Näin ollen kevättulvien yhteydessä syntyvien jääpatotulvien riski on suuri. ELY-keskus suorittaa lähiviikkoina jäänsahauksia Karvianjoen ja Loimijoen tunnetuissa ongelmakohteissa jääpatotulvariskin pienentämiseksi. Uskelan- eli Salonjoen alajuoksun jäänpaksuudet ovat kylmästä talvesta huolimatta liian ohuita kantamaan jääsahakonetta. Uskelanjoella suunnitellaan muita toimenpiteitä, kuten jään hiekoitusta, jääpatotulvariskin pienentämiseksi.

Poikkeuksellisen kylmä talvi on jäädyttänyt vesistöpatojen säännöstelylaitteet

Kaikkia säännöstelypatojen omistajia sekä voimalaitoksia pyydetään tarkastamaan tulvaluukkujen toimivuus ennen kevättulvaa. Säännöstelypadoilla on nyt tarvetta varautua kevättulvavirtaamiin tekemällä säännösteltyihin järviin varastotilavuutta sulamisvesille lupaehtojen sallimissa puitteissa. Nopeita juoksutuslisäyksiä on kuitenkin syytä välttää.

Kaupungeissa ja muilla taajama-alueilla sekä peltoalueilla on kevään aikana runsaasta lumimäärästä johtuen odotettavissa mm. ojien tulvimista. Ongelmiin voidaan jossain määrin varautua etukäteen tierumpujen ja hulevesikaivojen toimivuuden varmistamisella.

Etelä- ja länsirannikolla lumikuorma on edelleen monin paikoin suuri. Kiinteistönomistajia kehotetaan seuraamaan kattojen lumikuormaa aktiivisesti. Katolla olevaa lunta ja jäätä saattaa erityisesti suojasäällä edelleen liukua yllättäen alas aiheuttaen vaaratilanteita.

Linkki uutiseen:  Odotettavissa normaalia suuremmat kevättulvat Etelä- ja Lounais-Suomessa.   Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 08.03.2011