Uutisen kohdekunnat ja -vesistöt

Kivijärvi. Keski-Suomi.

Sijaintikartta Peruskartta

Ajankohtaista Leukunjoen kunnostussuunnitelma esittelyyn

Leukunjoen kunnostussuunnitelma esittelyyn Lähistön uutisia


Leukunjoen virtavesikunnostus Kivijärvellä valmistui 20.12.2017
 Joella tehtiin kuluvan vuoden aikana yli viisi kuukautta konetöitä. Virtakutuisten arvokalojen elinolosuhteita saatiin merkittävästi parannettua. Iso merkitys kunnostuksen onnistumisella oli maanomistajilla, sillä konee...


Pilkka- ja Hepolahden sekä Hilmonsalmen kunnostussuunnitelmat valmistuneet 10.11.2011
Kivijärven Pilkka- ja Hepolahden (Kivijärvi) sekä Vuosjärven Hilmonsalmen (Kannonkoski) kunnostussuunnitelmat ovat valmistuneet. Molempien kohteiden vesistön käyttöä haittaa merkittävästi runsas vesi...


Lisääntyvät tulvat saattavat aiheuttaa odotettua suurempia kustannuksia 18.11.2008
Kivijärven Pilkka- ja Hepolahden (Kivijärvi) sekä Vuosjärven Hilmonsalmen (Kannonkoski) kunnostussuunnitelmat ovat valmistuneet. Molempien kohteiden vesistön käyttöä haittaa merkittävästi runsas vesi...


Maatalouden erityisympäristötukien haku lähestyy - Erityistukia vesiensuojeluun saatavissa 02.03.2010
Lähes kaikki lounaissuomalaiset viljelijät ovat sitoutuneet maatalouden ympäristötuen ehtoihin. Ympäristötuki sisältää perus- ja lisätoimenpiteiden lisäksi 5- ja 10-vuotisia erityistukisopimu...


Ympäristökeskukselta EU-rahaa Kyyjärven kirkonkylän puhdistamolle 29.09.2008
Lähes kaikki lounaissuomalaiset viljelijät ovat sitoutuneet maatalouden ympäristötuen ehtoihin. Ympäristötuki sisältää perus- ja lisätoimenpiteiden lisäksi 5- ja 10-vuotisia erityistukisopimu...


Karstulan ja Kyyjärven maatalousalueiden kosteikkojen yleissuunnitelma valmistunut 11.12.2008
Lähes kaikki lounaissuomalaiset viljelijät ovat sitoutuneet maatalouden ympäristötuen ehtoihin. Ympäristötuki sisältää perus- ja lisätoimenpiteiden lisäksi 5- ja 10-vuotisia erityistukisopimu...


Kyyjärven jätevedenpuhdistamon ympäristölupa 10.06.2008
Lähes kaikki lounaissuomalaiset viljelijät ovat sitoutuneet maatalouden ympäristötuen ehtoihin. Ympäristötuki sisältää perus- ja lisätoimenpiteiden lisäksi 5- ja 10-vuotisia erityistukisopimu...


Huopanankoskelle halutaan kalastuskeskus 01.02.2010
Viitasaari aikoo parantaa Huopanankosken kalastuskeskusta merkittävästi lähivuosina. Alkajaisiksi halutaan laajentaa nykyisen kalastuskeskuksen pinta-alaa tuplasti nykyistä suuremmaksi. Haaveissa on myös maineikkaan kosken hi...


Kalastuksenvalvojakoulutus ja tentti Karstulassa 15.3.2014 09.03.2014
Pohjoisen Keski-Suomen vesistömatkailuhanke järjestää uuden kalastuslain mukaisen kalastuksenvalvojan koulutuksen ja tutkinnon. Koulutus sopii osakakaskuntien ja kalastuskohteiden kalastusvalvonnasta kiinnostuneille henkilöil...


Muikkukannat laskussa, saalista riittää silti useissa järvissä 28.06.2012
Suomen muikkukannat ovat pysyneet melko vahvoina koko 2000-luvun. Vuosiluokka 2011 oli kuitenkin selvästi keskimääräistä heikompi Itä-Suomessa ja alle keskitason myös Länsi-Suomessa ja Oulun korkeudella. Lapin ...


Keski-Suomen ELY-keskus järjestää kalastuksenvalvojien kokeita 15.05.2012
Huhtikuun alussa voimaan tulleen kalastuslain muutoksen myötä kalastuksenvalvojilta vaaditaan erityisen kokeen suorittamista. Keski-Suomen ELY-keskus järjestää kalastuksenvalvojien kokeet   torstaina 24.5.2012 Laukaassa...


Saanijärven vedenpintaa suunnitellaan nostettavaksi Saaninjokeen rakennettavan pohjapadon avulla 24.08.2009
Keski-Suomen ympäristökeskus on aloittanut Pihtiputaan kunnassa sijaitsevan Saanijärven vedenpinnan noston suunnittelun. Tänä syksynä tehdään maastomittauksia ja selvitetään sopiva paikka padolle. Ens...


Saanijärven alimpien vedenkorkeuksien nostohanke on etenemässä tauon jälkeen 30.01.2015
Pihtiputaan kalastuskunta on kokouksessaan päättänyt, että se voi toimia Saanijärven vedenpinnan nostamisen ja Saaninjoen pohjapadon rakentamisen luvan hakijana. Saaninjoen ylimmän kosken niskalle tehtävällä pohjapadolla järven pinta nousisi aiempaa ...


Keski-Suomeen uusia koskikalastuskohteita 16.11.2010
Keski-Suomeen on luvassa uusia hoidettuja koskikalastuskohteita tulevina vuosina. Vuosina 2010 - 2011 totetutettavassa projektissa aktivoidaan kalavenomistajia avaamaan uusia kohteita yleiseen kalastuskäyttöön. Tavoittee...


Saanijärven mataluus haittaa virkistyskäyttöä - 18.09.2008
Keski-Suomeen on luvassa uusia hoidettuja koskikalastuskohteita tulevina vuosina. Vuosina 2010 - 2011 totetutettavassa projektissa aktivoidaan kalavenomistajia avaamaan uusia kohteita yleiseen kalastuskäyttöön. Tavoittee...


Pihtiputaan kosteikkojen ja suojavyöhykkeiden yleissuunnitelma on valmistunut 22.12.2011
Maatalousalueiden luonnon monimuotoisuuden, suojavyöhykkeiden ja kosteikkojen yleissuunnittelu on valmistunut Elämäjärven, Peningin, Rönnyn ja Liitonjoen alueella Pihtiputaalla. Suunnitelma ohjaa ja tehostaa maatalousympä...


Vuokraveneen kuljettajia koulutetaan ja veneitä katsastetaan 06.05.2013
Vuodenvaihteessa alkanut pohjoisen Keski-Suomen vesistömatkailuhanke järjestää koulutusta Pohjoisessa Keski-Suomessa.  Vuokraveneenkuljettajakoulutus Pohjoisen Keski-Suomen vesistömatkailuhanke järjestä...


Pihtiputaalla suunnitellaan maatalousalueiden luonnon monimuotoisuutta 27.06.2011
Maatalousalueiden luonnon monimuotoisuuden (LUMO) yleissuunnittelu alkaa Elämäjärven, Saanijärven ja Liitonjoen alueella Pihtiputaalla. Suunnittelussa huomioidaan erityisesti vesiensuojelun kannalta tärkeät suojavyö...


Myllyuoma poikaspuroksi Viitasaaren Kymönkoskella 07.11.2008
Maatalousalueiden luonnon monimuotoisuuden (LUMO) yleissuunnittelu alkaa Elämäjärven, Saanijärven ja Liitonjoen alueella Pihtiputaalla. Suunnittelussa huomioidaan erityisesti vesiensuojelun kannalta tärkeät suojavyö...


Kolkunjoen kunnostus tuo helpotusta Koliman virtavesiluonnolle 16.07.2010
Keski-Suomen ELY-keskuksessa on valmistunut Pihtiputaan ja Viitasaaren kuntien alueella virtaavan Kolkunjoen virtavesialueiden kunnostussuunnitelma. Se on ensimmäinen Kolimajärven sivuvesiä koskeva virtavesien kunnostushanke. Täm&...

Leukunjoen kunnostussuunnitelma esittelyyn

 Kivijärven osakaskunta teki keväällä 2005 aloitteen Leukunjoen kunnostamisesta ja Leukunlahden tilan parantamisesta. Keväällä 2007 Keski-Suomen TE-keskus ja Keski-Suomen ympäristökeskus sopivat suunnittelun aloittamisesta. Keski-Suomen ELY-keskuksessa on nyt valmistunut Kivijärven kunnan alueella virtaavan Leukunjoen alaosan virtavesialueiden kunnostussuunnitelma. Tämä toteutus-, rahoitus- ja luvanhakukelpoinen suunnitelma esitellään asianosaisille ja asiasta kiinnostuneille Kivijärven kunnantalolla (Virastotie 5, 43800 Kivijärvi) torstaina 24.4.2014 klo 17.30 alkaen.

Yhdentoista kosken reitti

Hankealue kuuluu Viitasaaren reitin läntiseen haaraan ja edelleen Leukunjoen vesistöalueeseen, joka purkaa vetensä lännestä Kivijärven Leukunlahteen. Kunnostettavaan alueeseen kuuluu lähinnä vesistöalueen alaosan 11 virtavesialuetta, joiden yhteispituus on runsaat 8 km ja lohensukuisille poikasille sovelias tuotantoala 2,9 ha. Joen keskivirtaama on noin 1,2 m3/s ja putouskorkeus noin 25 m.

Leukunjoen virtavesiluontoa ovat muuttaneet pääasiassa uitto, maa- ja metsätalous, turvetuotanto ja liikenne. Koskialueita on kanavoitu perkaamalla ja räjäyttämällä. Joitakin valuma-alueen järviä on myös kuivattu tai laskettu ja niiden purku-uomia siirretty tai padottu.

Nykyisin jokivarressa ei uiteta eikä siellä ole yhtään toimivaa vesilaitosta. Monin paikoin jokirantojen suojavyöhykkeet puuttuvat tai ovat tehottoman kapeat. Pohja- ja rantamuutosten seurauksena uoman vesitilavuus on pienentynyt, umpeenkasvu voimistunut, arvokalojen lisääntymisalueet turmeltuneet, suojapaikat vähentyneet, virtausvaihtelu yksipuolistunut ja jokisuut ja suvannot liettyneet.

Näiden vaikutukset näkyvät puolestaan maisemavaurioina, eliöiden lajikirjon supistumisena ja virtavesisysteemin toimivuuden häiriöinä. Leukunjoki nimettiin EU:n vesienhoidon 1. suunnittelukaudella tilaluokkaan tyydyttävä.

Kivijärven tärkeimpiä sivuvesiä

Virtavesilajien elinalueena Leukunjoki on Veit- ja Viivajoen ohella tärkein Kivijärveen lännestä laskeva joki. Nyt valmistuneessa kunnostussuunnitelmassa esitellään Leukunjoen kunnostus-toimien periaatteet ja kohdentuminen. Kunnostustoimenpiteet on ryhmitelty osa-alueittain perustoimenpiteisiin (suojakiveys, lisääntymisalueet, vesitys, jätemateriaalin poisto ja kasvillisuuden käsittely) ja täydentäviin erityistoimenpiteisiin (sivu-uomien vesitys, eroosiotoimet), jotka pohjaavat alueen luontaisten virtavesityyppien ominaisuuksiin. Ratkaisuja on havainnollistettu runsaalla kuva-aineistolla.

Pelkästään hankesuunnittelussa käytettävissä olleiden tietojen perusteella on arvioitavissa, että Leukunjoen alaosan virtavesikunnostuksella on mahdollista moninkertaistaa hankealueen luonnon- ja kalataloudelliset hyödyt. Kunnostustoimet edistävät myös Leukunlahden ja Kivijärven kalataloudellista käyttöä, arvokalasaaliita ja samalla myös lupatulohyötyjä.

Hanke tukee samalla erilaisten luonnonsuojelualueiden, uhanalaisten lajien sekä niiden elinympäristöjen suojelu- ja elvyttämistavoitteita ja vesienhoidon tavoitteita. Laajasti arvioituna Leukunjoen alaosan virtavesikunnostusta onkin pidettävä selvästi kannattavana ja yleishyödyl-lisenä vesistöhankkeena.

Hankkeen jatkoaikeet

Leukunjoen alaosan virtavesien kunnostushankkeen toteutuskustannuksiksi arvioidaan noin 107 000 euroa. Kunnostustoimiin sisältyy mm. vesieliöiden suojapaikkojen rakentamista, lisääntymisalueiden sorastusta, kuivuneiden uomanosien vesittämistä, liettymien poistoa, eroosioalueiden vahvistamista, perkausvallien levittämistä, turvallisia tulvitusalueita sekä ryteikköjen käsittelyä ja vaellusväylien aukaisua.

Esittelyn jälkeen kunnostussuunnitelma päivitetään ja toimitetaan luvanhakua varten aluehal-lintovirastoon. Tässä vaiheessa aloitetaan myös neuvottelut hankkeen rahoituksesta. Tähän mennessä kunnostushankkeiden rahoituksesta ovat pääsääntöisesti vastanneet valtio ja kunnat. Osakaskunnat ovat puolestaan sitoutuneet kunnostuksen jälkeisen kalataloudellisen käytön ja hoidon järjestelyihin.

Lupa- ja rahoituskysymysten ratkettua rannan- ja vesialueen omistajien kanssa sovitaan toteu-tuksen yksityiskohdista ennen varsinaista kunnostustyötä.

Tuloksekas kunnostusvuosi 2013

Vuosina 2011–2012 Keski-Suomen virtavesikunnostuksissa tuskailtiin veden paljoutta, mutta viime kesän edullisissa vesiolosuhteissa pystyttiin aikataulut kuromaan kiinni. Uuraisten ja Saarijärven alueella virtaavan Isojoki–Lannejoen kunnostus saatiin päätökseen. Niin ikään Korpilahden Saajoen kunnostus on 9-tien viereistä jokijaksoa sekä alajuoksun rapukiveyksiä vaille valmis. Talvisesta Saakoskesta onkin kunnostuksen myötä tullut yksi Keski-Suomen valokuvatuimpia koskikohteita.

Uusina kunnostustyömaina aloitettiin Hankasalmella Janhola–Rusilanjokien kunnostus. Samalla suunnalla rakennettiin myös Karenjärven luusuan pohjapato. Myös Viitasaaren ja Pihti-putaan itärajalla sijaitsevan Kolkunjoen kunnostus päästiin aloittamaan syksyllä 2013. Kolkun-järven pohjapadon lisäksi kunnostustyöt on saatu päätökseen joen viidellä ylimmällä koskella.

Mikäli tulevan kesän 2014 vesiolosuhteet ovat yhtä suotuisat kuin edellisenä kesänä, Rusilanjoen, Kolkunjoen alaosan sekä Saajoen keskeneräiset kunnostustyöt päästään saattamaan loppuun. Uutena kohteena neuvotellaan Oriveden ja Jämsän rajalla Längelmäveteen virtaavan Eväjärven koskireitin kunnostamisesta.

 

Linkki uutiseen:  Leukunjoen kunnostussuunnitelma esittelyyn   Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 22.04.2014