Uutisen kohdekunnat ja -vesistöt

Keuruu, Multia, Petäjävesi ja Uurainen. Keski-Suomi.

Sijaintikartta Peruskartta

Ajankohtaista Kosteikkojen yleissuunnitelmat Keuruulle, Multialle, Petäjävedelle ja Uuraisille ovat valmistuneet

Kosteikkojen yleissuunnitelmat Keuruulle, Multialle, Petäjävedelle ja Uuraisille ovat valmistuneet Lähistön uutisia


Isojoen virtavesikunnostus käynnissä Uuraisilla 26.11.2010
Uuraisten ja Saarijärven Isojoen virtavesikunnostus on käynnistynyt Vääräkoskella. Tämä aikoinaan muun muassa uiton vuoksi perattu ja muun vesien hyötykäytön vuoksi muutettu 13,5 kilometrin pituinen ...


Keuruun, Petäjäveden, Multian ja Uuraisten kosteikkojen yleissuunnitelma luonnosvaihessa 30.11.2010
Alustava suunnitelma kohdekarttoineen on nähtävillä kunnissa viikolla 49. Maatalousalueiden luonnon monimuotoisuuden (lumo-) ja kosteikkojen yleissuunnitelman laatiminen Keuruun, Petäjäveden, Multian ja Uuraisten kunt...


Uuraisten Kyynämöisen seudun järvien vedenpinnan nostosuunnitelma on valmistunut 21.11.2008
Alustava suunnitelma kohdekarttoineen on nähtävillä kunnissa viikolla 49. Maatalousalueiden luonnon monimuotoisuuden (lumo-) ja kosteikkojen yleissuunnitelman laatiminen Keuruun, Petäjäveden, Multian ja Uuraisten kunt...


Uuraisten reitin koskiuomien kunnostussuunnittelu päätökseen 28.04.2006
Alustava suunnitelma kohdekarttoineen on nähtävillä kunnissa viikolla 49. Maatalousalueiden luonnon monimuotoisuuden (lumo-) ja kosteikkojen yleissuunnitelman laatiminen Keuruun, Petäjäveden, Multian ja Uuraisten kunt...


TASO-hankkeesta tietoa ja ohjeistusta metsätalouden ja turvetuotannon vesiensuojeluun 03.06.2014
 Turvetuotannon ja metsätalouden vesiensuojelun tehostamiseen keskittyneen valtakunnallisen TASO-hankkeen loppuraportti julkaistiin 3.6.2014.   Automaattinen vedenlaadun seuranta lupaava menetelmä vesistökuormituksen se...


Ympäristöhankkeista eloa maaseudulle - teemapäivä 03.05.2011
Oletko kiinnostunut tietämään yhdistysten ympäristötuen myöntö- ja maksuprosessista sekä käytännön kokemuksista? Tule Keski-Suomen ELY-keskuksen järjestämään tilaisuuteen...


Yleisötilaisuus Saarijärven säännöstelyn kehittämisestä 30.9.2009 24.09.2009
  Saarijärven säännöstelyn haitallisia vaikutuksia ja niiden vähentämismahdollisuuksia ollaan selvittämässä Saarijärven kaupungin esityksestä. Selvityksiin liittyen Keski-Suomen ympä...


Erityisympäristötuet haettavana 04.04.2012
Kaikki maatalouden ympäristötuen erityistukisopimukset ovat haettavina vuonna 2012. Erityistukisopimuksia haetaan oman alueen ELY-keskuksesta kevään päätukihaun yhteydessä 30.4.2012 mennessä. Tukia vo...


Neuvottelukunta edistämään Saarijärven reitin vesiensuojelua 16.11.2009
Saarijärven reitin vesien tila on herättänyt keskustelua sekä viranomaisten että huolestuneiden kansalaisten keskuudessa. Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmassa Saarijärven reitti on noussut es...


Saarijärven säännöstely on muuttumassa, myös lupaehtoja tarkistetaan 03.06.2014
 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on jättänyt Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle hakemuksen Saarijärven sekä Pieni- ja Iso-Lumperoisen vedenpinnan säännöstelyn...


Keski-Suomen kalastusaluepäivä 01.12.2009
Tilaisuus tarjoaa ajankohtaista tietoa ja aktiivista keskustelua viranomaisten, tutkijoiden ja kalavesien käyttäjien välillä. Koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti kalastusalueiden, osakaskuntien ja kalatalousjärjestöje...


Keski-Suomen kalastusaluepäivän esitykset 11.12.2009
Keski-Suomen kalastusaluepäivää vietettiin torstaina 10.joulukuuta Saarijärvellä. Voit katsoa alustajien esitykset linkeistä. Kalastusaluepäivän avaus Kalatalouspäällikkö Matti Sipponen, K...


Keski-Suomen kalastuskilpailut 2011 sivuilla 08.12.2010
Keski-Suomessa järjestetään runsaasti kalastuskilpailuja vuoden 2011 aikana. Pilkkikilpailut ovat pässeet hyvään vauhtiin hyvän jäätilanteen myötä. Sivultamme löytyy nyt vuoden 201...


Saarijärven säännöstelyn kehittämisselvitykset jatkuivat rantatutkimuksilla 19.11.2010
Keski-Suomen ELY-keskus on selvittämässä Saarijärven sekä sen yhteydessä olevien Iso- ja Pieni-Lumperoisen säännöstelyn kehittämismahdollisuuksia yhdessä Saarijärven kaupungin, Saarijär...


Petäjäveden kunnan uudelle jätevedenpuhdistamolle ympäristölupa 06.05.2009
Keski-Suomen ELY-keskus on selvittämässä Saarijärven sekä sen yhteydessä olevien Iso- ja Pieni-Lumperoisen säännöstelyn kehittämismahdollisuuksia yhdessä Saarijärven kaupungin, Saarijär...


Siikoja Metsähallituksen vesiin Länsi- ja Itä-Suomessa 03.11.2010
Metsähallituksen luontopalvelut on istuttanut luonnonravintolammikossa kasvatettuja, kesänvanhoja, 10–12 senttimetriä pitkiä siianpoikasia Pohjois-Karjalassa, Pohjois-Savossa, Keski-Suomessa ja Saaristomerellä sijaitsev...


Valtion kalastuksenhoitomaksusta kertyneitä varoja jaettiin 310 000 euroa Keski-Suomeen 21.04.2010
  H ankkeilla parannetaan kalastusmahdollisuuksia, tuetaan Keski-Suomen järvitaimenta ja aktivoidaan kansalaisia kalastamaan Keski-Suomen ELY-keskus on jakanut maakunnan kalataloudellisiin hankkeisiin ja kalastusalueille yhteensä...


Keski-Suomen kalastusaluepäivä 2013 pidettiin 13.12.2013 16.12.2013
Keski-Suomen kalastusaluepäivä 2013 järjestettiin perjantaina 13.12.2013. Kalastusaluepäivä on Keski-Suomen kalatalousviranomaisen pääsääntöisesti vuosittain järjestämä tilaisuus,...


Valtion kalastuksenhoitomaksusta kertyneitä varoja jaettiin 275 000 euroa Keski-Suomeen 19.04.2011
H ankkeilla parannetaan kalastusmahdollisuuksia, tehostetaan kalastuksenvalvontaa, tuetaan Keski-Suomen järvitaimen- ja rapukantoja ja aktivoidaan kansalaisia kalastamaan Keski-Suomen ELY-keskus on jakanut maakunnan kalataloudellisiin hank...


Keski-suomen kalastusaluepäivät 13.12.2011 07.12.2011
  Tiistai 13.12.2011, klo 12:00 – 16.00 Y-keskus kutsuu KALASTUSALUEPÄIVÄN OHJELMA Klo 12.00 Tilaisuuden avaus Kalatalouspäällikkö Matti Sipponen, Keski-Suomen ELY-keskus ...

Maatalousalueiden luonnon monimuotoisuuden ja monivaikutteisten kosteikkojen yleissuunnitelmat Keuruulle, Multialle, Petäjävedelle ja Uuraisille ovat valmistuneet

Kosteikkojen perustamisella voidaan parantaa vesistöjen tilaa ja lisätä monimuotoisuutta

Kesällä ja syksyllä 2010 Keuruulla, Petäjävedellä, Multialla ja Uuraisilla tehtyjen maastotöiden perusteella laaditut maatalousalueiden luonnon monimuotoisuuden (lumo-) ja monivaikutteisten kosteikkojen yleissuunnitelmajulkaisut ovat valmistuneet. Keuruun suunnitelma sijoittuu Ristajoen ympäristöön Haapamäen ja Riihon kylän alueille. Suunnitelma täydentää alueelle vuonna 2003 tehtyä suojavyöhykkeiden yleissuunnitelmaa. Multian, Petäjäveden ja Uuraisten suunnitelmajulkaisu käsittää edellä mainittujen kuntien alueilta useita maatalousvaltaisia kylä- ja vesistöalueita.
Maastotöiden aikana suunnittelualueilta kartoitettiin kosteikoille luontaisia paikkoja, joihin on mahdollista perustaa vesiensuojelua ja luonnon monimuotoisuutta edistäviä monivaikutteisia kosteikkoja. Lisäksi suunnittelualueilta kartoitettiin maatalousympäristön luonnon monimuotoisuuden kannalta merkittäviä kohteita, muun muassa erilaisia pellon ja metsän välisiä reunavyöhykkeitä, saarekkeita, peltoteiden ja avo-ojien pientareita, pieniä kosteikkoja, latojen ja riihien ympäristöjä sekä perinnebiotooppeja.
Mahdolliset kosteikkojen perustamispaikat ja lumo-kohteet on suunnitelmajulkaisuissa rajattu kartoille ja niille on annettu hoito- ja perustamissuosituksia. Suunnittelutyö tehtiin Keski-Suomen ELY-keskuksessa maa- ja metsätalousministeriön rahoituksella. Suunnitelmajulkaisut on postitettu niille viljelijöille, joilla on kohteita julkaisuissa ja ne ovat luettavissa myös ELY-keskuksen verkkosivuilla: 
 
 
 
Yleissuunnitelma esittelee kohteiden hoidon ja perustamisen rahoitusvaihtoehdot
Maatalouden ympäristötuen vapaaehtoiset erityistuet ja ei-tuotannollisten investointien tuki ovat maatalousympäristöjen luonnon monimuotoisuuskohteiden hoidon ja maatalouden vesiensuojelutoimien pääasiallinen rahoitusmuoto. Yleissuunnitelman toivotaan madaltavan kynnystä tukien hakuun, kun tukikelpoisia vesiensuojelu- ja luonnon monimuotoisuuskohteita perustamis- ja hoitosuosituksineen esitellään maataloustuottajille jaetussa julkaisussa.
Kohteille soveltuvia erityistukimuotoja on yhteensä neljä: perinnebiotooppien hoito, luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistäminen, monivaikutteisen kosteikon hoito ja suojavyöhykkeen perustaminen ja hoito. Ei-tuotannollisten investointien tukea voi hakea kosteikon perustamiseen sekä arvokkaan perinnebiotoopin kunnostamiseen.
Kohteelle parhaiten sopiva tukimuoto käy ilmi julkaisun kohdekuvauksesta. Perinnebiotooppien, luonnon ja maiseman monimuotoisuuskohteiden sekä monivaikutteisten kosteikkojen hoitoon suunnattuja erityistukia ja ei-tuotannollisten investointien tukea voivat hakea viljelijöiden lisäksi myös rekisteröidyt yhdistykset Leader-toimintatavan kautta.
Kaikki maatalouden ympäristötuen erityistukihakemukset liitteineen toimitetaan alueellisen ELY-keskuksen E-vastuualueelle huhtikuun loppuun mennessä, ei-tuotannollisten investointien tukien hakuaika päättyy kesäkuun lopussa.
Apua tukihakuun kosteikko- ja monimuotoisuuspäiviltä
Yleissuunnittelutyön tueksi MTK Keski-Suomen hallinnoima Täky – maatilat kehittyvät 2008-2011 –koulutushanke tarjoaa tarkempaa tietoa ja ohjausta kosteikkojen, suojavyöhykkeiden ja monimuotoisuuskohteiden käytännön hoitoon sekä lisätietoa erityistukien hakemisesta tällaisille kohteille.
Täky -hankkeen Maatalousalueiden kosteikko- ja monimuotoisuuspäiviä järjestetään yleissuunnittelukunnissa seuraavasti:
1.4.2011 klo 9.30  Keuruu, Haapamäki, 
                                  Riihon leirikeskus, Riihijärventie 25
4.4.2011 klo 10.00 Uurainen, kunnanvirasto,
                                   Virastotie 441231 Uurainen.
6.4.2011 klo 9.45   Multia, kunnanvirasto,
                                   Hallituksen huone, Multianraitti 3.
8.4.2011 klo 9.45   Petäjävesi, kunnanvirasto,
                                   Hallituksen huone, Suutarintie 4.
 

Linkki uutiseen:  Kosteikkojen yleissuunnitelmat Keuruulle, Multialle, Petäjävedelle ja Uuraisille ovat valmistuneet   Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 28.03.2011