Uutisen kohdekunnat ja -vesistöt

Salo. Varsinais-Suomi.

Sijaintikartta Peruskartta

Ajankohtaista Kiskonjoen vesistön alaosalla edistetään vesienhoitotavoitteita pohjapatojen rakennustöillä

Kiskonjoen vesistön alaosalla edistetään vesienhoitotavoitteita pohjapatojen rakennustöillä Lähistön uutisia


Poistokalastuksella parannetaan lintujen elinolosuhteita Halikonlahden jätevesialtailla 23.08.2011
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) ja sen johtama VELHO-hanke järjestävät yhteistyössä  Salon kaupungin ympäristönsuojeluyksikön ja Salon Veden viemärilai...


Poistokalastuksella parannetaan lintujen elinolosuhteita Halikonlahden jätevesialtailla 23.08.2011
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) ja sen johtama VELHO-hanke järjestävät yhteistyössä  Salon kaupungin ympäristönsuojeluyksikön ja Salon Veden viemärilai...


Odotettavissa normaalia suuremmat kevättulvat Etelä- ja Lounais-Suomessa. 08.03.2011
Tämän hetken ennusteen mukaan virtaamat ovat suurimmillaan Etelä- ja Lounais-Suomessa huhtikuun alussa tai puolivälissä. Lumen vesiarvo on Lounais-Suomen vesistöalueilla tällä hetkellä 100 – 140 mm, ...


Salonjoen - Uskelanjoen alueella kartoitetaan kosteikko- ja monimuotoisuuskohteita 25.09.2009
Lounais-Suomen ympäristökeskus on kesällä 2008 tehnyt Kiskonjoella, Hitolanjoella ja Halkjärvellä monivaikutteisten kosteikkojen ja luonnon monimuotoisuuden yleissuunnittelua. Suunnittelutyötä ollaan jatkamassa...


Meritaimenet edelleen vaarassa – syystulvat helpottivat emokalojen nousua 19.12.2013
  Meritaimenen luonnonkantoja on Suomen rannikon joissa jäljellä enää noin tusina, ja niidenkin tila on äärimmäisen uhanalainen. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen syksyn 2013 sähkökalastuksiss...


Ympäristölupa Raaseporin Bromarvin uudelle jätevedenpuhdistamolle 14.08.2009
Uudenmaan ympäristökeskus on myöntänyt Raaseporin vedelle ympäristöluvan Bromarviin rakennettavaan uuteen jätevedenpuhdistamoon. Suunnitelman toteuttamisella mahdollistetaan lähes 150 kiinteistön liitt&a...


Kesän 2009 syvyyskartoitukset Uudenmaan järvillä käynnistyivät 27.05.2009
Uudenmaan ympäristökeskus on myöntänyt Raaseporin vedelle ympäristöluvan Bromarviin rakennettavaan uuteen jätevedenpuhdistamoon. Suunnitelman toteuttamisella mahdollistetaan lähes 150 kiinteistön liitt&a...


Ympäristölupa Raaseporin Bromarvin uudelle jätevedenpuhdistamolle 14.08.2009
Uudenmaan ympäristökeskus on myöntänyt Raaseporin vedelle ympäristöluvan Bromarviin rakennettavaan uuteen jätevedenpuhdistamoon. Suunnitelman toteuttamisella mahdollistetaan lähes 150 kiinteistön liitt&a...


Kosteikkojen yleissuunnitteluhanke Someron Jaatilanjoella ja Tarvasjoella on luonnosteltu kartalle 21.11.2011
Kosteikkojen ja luonnon monimuotoisuuden yleissuunnitteluhanke Someron Jaatilanjoella ja Tarvasjoella on luonnosteltu kartalle. Maanomistajilla on mahdollisuus kommentoida ehdotuksia. Suunnittelutyötä tekee Silvestris Oy Varsinais-Suome...


Ennätyskaloja Varsinais-Suomessa 24.02.2010
Saaristomereltä paljastui viime vuonna kaksi ennätyskalaa merkittäväksi ennätysrekisteriin......


Lounais-Suomen kalastusalue on vuoden kalastusalue 16.03.2010
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö on valinnut vuoden 2009 kalastusalueeksi Turun seudun sisävesillä toimivan Lounais-Suomen kalastusalueen. Valtakunnallinen toiminta-arviointi on toteutettu vapaa-ajankalastusjärjest...


Meritaimen sai radiolähettimen 22.09.2010
Turun Halistenkoskella on pyydystetty taimenia ja lohia tutkimustarkoituksessa. Kahdeksaan kalaan on kiinnitetty radiolähetin. Lähettimien toivotaan antavan uutta tietoa kutukalojen liikkeistä......


HEALFISH-hanke parantaa lohikalojen selviytymisedellytyksiä 06.10.2010
HEALFISH (Healthy fish stocks – indicator of successful river basin management) on Viron ja Suomen yhteinen hanke, jonka tarkoituksena on lohikalojen kuten taimenen ja lohen vaellusedellytysten ja luonnonvaraisen lisääntymisen tuke...


Kari Ranta-aho Rannikko-Suomen kalatalouspäälliköksi 31.12.2014
Varsinais-Suomen ELY-keskus on valinnut rannikkoalueen kalatalouspäällikön tehtävään ajalle 1.1.2015 – 31.12.2019 FM Kari Ranta-ahon. Ranta-aho on toiminut vuodesta 1984 lähtien alueellisen kalataloushallinnon suunnittelu- ja johtamistehtävissä, viim...


Järvien syvyyskartoitukset Uudellamaalla jatkuvat 19.10.2011
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus tekee jälleen syvyyskartoituksia Uudenmaan järvillä. Kartoitukset toteutetaan neljällä järvellä lokakuun viimeisellä viikolla yhteistyössä...


RKTLn kalaistutukset alkavat rannikkojokiin ja Vuoksen vesistöalueelle 26.04.2011
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos istuttaa keväällä 2011 noin 189 000 lohen, järvilohen ja meritaimenen 1-vuotiasta poikasta sekä noin 598 000 vaelluspoikasta. Istutusten tarkoituksena on sekä säilyttä&aum...


Kuha runsastuu ilmaston lämmetessä 30.10.2011
Ilmaston lämpeneminen lisää runsaiden kuhavuosiluokkien todennäköisyyttä Suomenlahdella ja Saaristomerellä. Kuhan kalastusalue laajenisi samalla pohjoisemmille alueille. Kuha runsastuisi, mutta oleskelualueet saatta...


Meritaimenen luonnonkannat edelleen vaarassa – vain Ingarskilanjoessa toipumisen merkkejä 26.11.2009
Viime vuonna jokien suuret virtaamat helpottivat meritaimenen emokalojen nousua. Luonnonkudusta syntyneitä poikasia saatiin tänä syksynä sähkökalastuksissa useista rannikkojoista enemmän kuin edellisinä vuosina...


Meritaimenkantojen tila edelleen huolestuttava 09.11.2006
Viime vuonna jokien suuret virtaamat helpottivat meritaimenen emokalojen nousua. Luonnonkudusta syntyneitä poikasia saatiin tänä syksynä sähkökalastuksissa useista rannikkojoista enemmän kuin edellisinä vuosina...


Itämeren kalojen haitallisten aineiden pitoisuuksien muutoksia selvitetään uudessa hankkeessa 31.08.2009
Itämeren kalojen haitallisten aineiden pitoisuudet tutkitaan nyt toistamiseen 2000-luvulla. Aiempi kartoitus tehtiin vuosina 2002 - 2003. Hankkeen tulosten perusteella tarkistetaan, onko kuluttajille annettuja kalan syöntisuosituksia syyt&a...

Kiskonjoen vesistön alaosalla edistetään vesienhoitotavoitteita pohjapatojen rakennustöillä

Oyj Fiskars Abp:n, Salon kaupungin ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksen  yhteistyöhankkeen tarkoituksena on nostaa umpeenkasvusta kärsineen Saarenjärven vedenkorkeutta ja helpottaa vaelluskalojen nousua Kiskonjoessa. Hankkeeseen kuuluu pohjapadon rakentaminen Saarenjärven luusuaan ja Hamarinkosken säännöstelypadon luonnonmukaistaminen pohjapadoksi. Työ on tarkoitus toteuttaa kuluvan syksyn ja ensi talven aikana Kiskonjoen virtaamatilanteesta riippuen.

Saarenjärven pohjapadon tarkoituksena on nostaa järven alivesiä ja kesävettä, mutta säilyttää keski- ja tulvavedenkorkeudet suunnilleen ennallaan.  Hamarinkosken pato sijaitsee Latokartanon Pruukissa Salon kaupungissa.  Hamarinkosken säännöstelypato muutetaan pohjapadoksi nykyiset aukot ja kynnyskorkeudet säilyttäen. Noin 20 m padon yläpuolelle kunnostetaan vedenpinnan liiallisen alenemisen estämiseksi uusi koskenniska, jonka leveys on 16 m.  Pohjapadon yhteyteen tehdään kalatie padon oikean reuna-aukon kautta padosta alaspäin.  Saarenjärven pohjapato tehdään järven luusuaan 40–60 m:n päähän sillasta koskimaisena rakenteena, jonka pituus on 25 m.  Padon harjan kokonaispituus on 40 m ja sen keskiosalla on 20 m leveä syvennys.  Maanrakennustöiden toteuttajana on Kaivinkoneurakointi Lönnqvist Oy Salosta.  Hankkeesta saattaa aiheutua vähäistä työnaikaista veden samentumista.

Hamarinkosken kalatie ja koskenniska sekä Saarenjärven pohjapato tehdään luonnonmukaisesti kiveämällä käyttäen yhteensä n. 1 900 m3 erikokoisia kiviä. Lisäksi jokiosuudella kunnostetaan Prinkkalan kaksi virtapaikkaa. Virtapaikkojen pituus on yhteensä 70 – 80 m ja niiden kunnostamisella parannetaan joen virtausta tulvien aikana siten, etteivät Saarenjärven tulvat hankkeen vuoksi nouse. Perkausmassojen määrä on n. 350 m3.

Kiskonjoki kuuluu Kirkkojärvestä alaspäin Natura 2000 -verkostoon. Kosken voimalaitoksen alapuolella Kiskonjoki laajenee ruohikkoiseksi linnustoltaan arvokkaaksi Saarenjärveksi, joka kuuluu valtakunnalliseen lintuvesien suojeluohjelmaan. Saarenjärvi on pääosin suojeltu luonnonsuojelulailla. Kiskonjoen vesistö on suojeltu koskiensuojelulailla.  Kiskonjoen alaosassa tavataan vuollejokisimpukkaa ja siellä esiintyy myös jokihelmisimpukkaa. Hanke mahdollistaa jokihelmisimpukan lisääntymiselle välttämättömien lohikalojen nousun Kosken Kosken voimalaitokselle asti. Vain taimen ja lohi kelpaavat simpukan toukkien väli-isänniksi, ja jokihelmisimpukan lisääntymisen kannalta on elintärkeää, että joessa on riittävän tiheä taimen- tai lohikanta. Kiskonjoessa ja sen vesistöalueilla tavataan lohen sekä meri- ja purotaimenen ohella siikaa ja vimpaa.

Hamarinkosken säännöstelyn korvaaminen pohjapadoilla ja uoman vähäinen kunnostus turvaavat jokiosuuden riittävät vedenkorkeudet ja säännöstelyn selventävien määräysten mukaiset Saarenjärven vedenkorkeudet. Alivedenkorkeuksien nousu parantaa Saarenjärven olosuhteita erityisesti kuivina kesinä.  

Linkki uutiseen:  Kiskonjoen vesistön alaosalla edistetään vesienhoitotavoitteita pohjapatojen rakennustöillä   Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 15.11.2011