Uutisen kohdekunnat ja -vesistöt

Keski-Suomi. Länsi-Suomi.
Hilmonjoki Huopanankoski Kapeen koskikalastusalue Keskisenkoski Könkköjoki Kuusaankoski Muuramenjoki Rutajoki Siikakoski Simunankoski
Sijaintikartta Peruskartta

Ajankohtaista Järvitaimenella heikko lisääntymisvuosi 2010

Järvitaimenella heikko lisääntymisvuosi 2010 Lähistön uutisia


Laajalahdesta ruopattu jo yli puolet 06.04.2009


 


Laajalahden kunnostus jatkuu imuruoppauksella 11.08.2009
Laukaan Laajalahden kunnostustyömaalla on aloitettu maanantaina imuruoppaustyöt. Tarkoituksena on saada syksyn aikana ruopattua loput 2,8 hehtaaria yhteensä 7 hehtaarin alueesta. Imuruoppauksesta ei aiheudu meluhaittaa. Kunnostusty&oum...


Hankasalmen kunnan uudelle jätevedenpuhdistamolle ympäristölupa 05.01.2009
Laukaan Laajalahden kunnostustyömaalla on aloitettu maanantaina imuruoppaustyöt. Tarkoituksena on saada syksyn aikana ruopattua loput 2,8 hehtaaria yhteensä 7 hehtaarin alueesta. Imuruoppauksesta ei aiheudu meluhaittaa. Kunnostusty&oum...


Leppäveden ja Kuuhankaveden säännöstelylupiin haetaan muutoksia 21.12.2011
Usean vuoden prosessi Leppäveden ja Kuuhankaveden säännöstelyn kehittämiseksi on edennyt vaiheeseen, jossa säännöstelyjen lupaehtoihin haetaan tarkistuksia Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviras...


Hankasalmen Niemisjärven syvyyttä kartoitetaan 5.5. alkaen - kesällä vuorossa Keurusselän eteläosa 02.05.2008
Usean vuoden prosessi Leppäveden ja Kuuhankaveden säännöstelyn kehittämiseksi on edennyt vaiheeseen, jossa säännöstelyjen lupaehtoihin haetaan tarkistuksia Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviras...


Niemisjärven alueen virtavesien kunnostussuunnitelma valmis 16.06.2010
K eski-Suomen ELY-keskuksessa on valmistunut Hankasalmen Janholanjoen, Rusilanjoen ja Kärenpuron yläosan virtavesialueiden kunnostussuunnitelma. Se on ensimmäinen Niemisjärven vesistöaluetta koskeva virtavesien kunnostush...


Lipeälammen alapuolisen alueen kunnostusmahdollisuuksia tutkitaan 18.06.2008
K eski-Suomen ELY-keskuksessa on valmistunut Hankasalmen Janholanjoen, Rusilanjoen ja Kärenpuron yläosan virtavesialueiden kunnostussuunnitelma. Se on ensimmäinen Niemisjärven vesistöaluetta koskeva virtavesien kunnostush...


Virtavesikunnostus käyntiin Korholankoskien Hannulankoskella 30.09.2009
Kosken läpilasku työn aikana vaarallista Hankasalmen ja Konneveden Korholankoskien kunnostus on aloitettu monien viivytysten jälkeen. Kunnostussuunnitelma esiteltiin Kärkkäälän koululla syyskuussa 2004, ja It&au...


Asukkaat kokevat Koivujärven valuma-alueen kunnostuksen erittäin tarpeelliseksi 21.06.2010
Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) on julkaissut YTK Saara Perälän kirjoittaman Koivujärven valuma-alueen kunnostushankkeen asukaskyselyn loppuraportin. Kyselyssä kävi ilmi, että Lipe&a...


Konneveden koskireitin hoito- ja käyttösuunnitelman luonnos  30.09.2015
 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus laatii Konneveden koskireitille käyttösuunnitelmaa. Suunnitelmaluonnos on valmistunut ja Keski-Suomen ELY-keskus pyytää luonnoksesta kommentteja 22.10.2015 menn...


Järvitaimenella seurannan heikoin lisääntymisvuosi vuonna 2011 07.03.2012
Napapiirin eteläpuolella erittäin uhanalaiseksi luokitellun järvitaimenen kannat heikkenivät edelleen Keski-Suomessa. Kalastus on yhä liian voimakasta, minkä vuoksi poikasmäärät jäävät v&aum...


Järvitaimenella heikko lisääntymisvuosi 30.04.2011
Poikkeuksellisen kuuma viime kesä oli ongelmallinen taimenen poikasille. Napapiirin eteläpuolella erittäin uhanalaiseksi luokitellun järvitaimenen kantojen tilassa ei ole tapahtunut oleellisia muutoksia viime vuosina.  ...


Erityisympäristötuet haettavana 04.04.2012
Kaikki maatalouden ympäristötuen erityistukisopimukset ovat haettavina vuonna 2012. Erityistukisopimuksia haetaan oman alueen ELY-keskuksesta kevään päätukihaun yhteydessä 30.4.2012 mennessä. Tukia vo...


Keski-Suomen kalastusaluepäivä 2013 pidettiin 13.12.2013 16.12.2013
Keski-Suomen kalastusaluepäivä 2013 järjestettiin perjantaina 13.12.2013. Kalastusaluepäivä on Keski-Suomen kalatalousviranomaisen pääsääntöisesti vuosittain järjestämä tilaisuus,...


Valtion kalastuksenhoitomaksusta kertyneitä varoja jaettiin 310 000 euroa Keski-Suomeen 21.04.2010
  H ankkeilla parannetaan kalastusmahdollisuuksia, tuetaan Keski-Suomen järvitaimenta ja aktivoidaan kansalaisia kalastamaan Keski-Suomen ELY-keskus on jakanut maakunnan kalataloudellisiin hankkeisiin ja kalastusalueille yhteensä...


Villi järvitaimen katoamassa Järvi-Suomesta 18.12.2010
Jukka Syrjänen selvitti taimenen alkio- ja jokipoikasvaiheen ekologiaa pohjoisen havumetsävyöhykkeen joissa. Hän tutki myös virtavesikunnostusten vaikutuksia jokiuomiin ja niiden eliöstöön sekä kuvaili ...


Rapukausi alkaa – ravustus kehittyy yhä ammattimaisemmaksi 20.07.2009
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen (RKTL) rapusaalisseuranta kertoo vahvistuvista täplärapukannoista. Jokirapukantojen tila on ennallaan. Syksyllä 2008 vesiin jäi hyvä rapupääoma. Tämä ennakoi kunno...


Uusi vesilaki voimaan 1.1.2012 08.11.2011
Uusi vesilaki huomioi vesistöt entistä paremmin Uusi vesilaki astuu voimaan 1.1.2012. Uudella vesilailla pyritään tehostamaan vesitalousasioiden käsittelyä sekä selkiyttämään vesilain ja muun ...


Uudesta vesilaista on laadittu opas ja kansalaisesite 18.01.2012
Ympäristöministeriö on julkaissut oppaan uudesta vesilaista:   Uudistunut vesilaki 2011 (ymparisto.fi) Vuoden 2012 alussa voimaan tullut vesilain kokonaisuudistus toi mukanaan lukuisia muutoksia. Vesilain k...

Järvitaimenella heikko lisääntymisvuosi 2010 keski-Suomessa

Napapiirin eteläpuolella erittäin uhanalaiseksi luokitellun järvitaimenen kantojen tilassa ei ole tapahtunut oleellisia muutoksia viime vuosina. Poikkeuksellisen kuuma viime kesä näyttää kuitenkin olleen ongelmallinen taimenen poikasille. Tämä käy ilmi Keski-Suomen järvitaimenkantojen seurantatutkimuksista. Kalastus on edelleen liian voimakasta, jolloin vain harvat emokalat selviytyvät syönnösvaellukselta takaisin kudulle, poikastiheydet jäävät alhaisiksi, vaelluspoikasia kehittyy niukasti ja kalanviljelyn tarpeisiin on vaikea hankkia luonnosta uutta geeniainesta.

Viime vuosina havaittu poikasten määrän lievä kasvusuunta kääntyi taantumaan. Korkeimmat tiheydet havaittiin jälleen kerran Rautalammin reitillä Simunankoskessa ja Siikakoskessa. Heikoin tilanne oli Huopanankoskella, jossa tiheys putosi kymmenenteen osaan edellisestä vuodesta. Poikastiheyden heikkenemisen arvioidaan johtuneen poikkeuksellisen kuumasta kesästä, sillä yhtä poikkeusta lukuun ottamatta tiheys laski kaikissa koskissa.

Vaikka poikastiheys kertookin osaltaan kutevan kannan vahvuudesta, kutupesien kartoitus ja mittaaminen antaa tarkemman käsityksen kutevien emojen määrästä ja niiden koosta. Syksyn 2010 etsinnöissä kutupesiä löytyi kahdeksalta tutkitulta koskialueelta yhteensä 68. Eniten pesiä löytyi Rautalammin reitiltä Siikakoskesta ja Simunankoskesta, kummastakin 10. Koskikohtaisissa lukumäärissä ei ole tapahtunut oleellisia muutoksia viime vuosina. Huolestuttavinta on se, että kutupesät ovat pieniä, yli kaksimetrisiä pesiä oli vain 16 prosenttia. Kutevat kalat ovat siis melko pienikokoisia, luultavasti enimmäkseen paikallista vaeltamatonta taimenkantaa.
Vaeltavan villin järvitaimenen niukkuudesta kertoo osaltaan niiden puuttuminen Konneveden taimensaaliin näytekaloista viime vuonna. Myös nousutaimenten vähäinen määrä Vaajakosken kalatien pyyntikatiskassa touko-lokakuussa 2010 viestittää samasta asiasta. Päijänteestä katiskaan nousseita taimenia vapautettiin ylävirtaan runsas 100 yksilöä, mutta niistä vain kolme ylitti 60 senttimetrin pituuden.
Järvitaimenkantojen tilaa on seurattu Keski-Suomessa 2000-luvulla Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen, Jyväskylän yliopiston ja Keski-Suomen järvitaimentyöryhmän (Konneveden kalatutkimus ry) yhteistyönä. Koko raportti on luettavissa täältä 

Linkki uutiseen:  Järvitaimenella heikko lisääntymisvuosi 2010   Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos 17.03.2011