Uutisen kohdekunnat ja -vesistöt

Kymenlaakso, Uusimaa ja Varsinais-Suomi. Länsi-Suomi.

Sijaintikartta Peruskartta

Ajankohtaista HEALFISH-hanke parantaa lohikalojen selviytymisedellytyksiä

HEALFISH-hanke parantaa lohikalojen selviytymisedellytyksiä Lähistön uutisia


Kari Ranta-aho Rannikko-Suomen kalatalouspäälliköksi 31.12.2014
Varsinais-Suomen ELY-keskus on valinnut rannikkoalueen kalatalouspäällikön tehtävään ajalle 1.1.2015 – 31.12.2019 FM Kari Ranta-ahon. Ranta-aho on toiminut vuodesta 1984 lähtien alueellisen kalataloushallinnon suunnittelu- ja johtamistehtävissä, viim...


Meritaimen sai radiolähettimen 22.09.2010
Turun Halistenkoskella on pyydystetty taimenia ja lohia tutkimustarkoituksessa. Kahdeksaan kalaan on kiinnitetty radiolähetin. Lähettimien toivotaan antavan uutta tietoa kutukalojen liikkeistä......


Kuha runsastuu ilmaston lämmetessä 30.10.2011
Ilmaston lämpeneminen lisää runsaiden kuhavuosiluokkien todennäköisyyttä Suomenlahdella ja Saaristomerellä. Kuhan kalastusalue laajenisi samalla pohjoisemmille alueille. Kuha runsastuisi, mutta oleskelualueet saatta...


Itämeren kalojen haitallisten aineiden pitoisuuksien muutoksia selvitetään uudessa hankkeessa 31.08.2009
Itämeren kalojen haitallisten aineiden pitoisuudet tutkitaan nyt toistamiseen 2000-luvulla. Aiempi kartoitus tehtiin vuosina 2002 - 2003. Hankkeen tulosten perusteella tarkistetaan, onko kuluttajille annettuja kalan syöntisuosituksia syyt&a...


Madekantaa elvytetään istutuksilla Saaristomerellä 05.02.2010
Saaristomeren madekantaa yritetään elvyttää ensimmäistä kertaa istutuksin. Madesaaliit ovat olleet jyrkässä laskussa viime vuosikymmeninä....


Ennätyskaloja Varsinais-Suomessa 24.02.2010
Saaristomereltä paljastui viime vuonna kaksi ennätyskalaa merkittäväksi ennätysrekisteriin......


Lounais-Suomen kalastusalue on vuoden kalastusalue 16.03.2010
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö on valinnut vuoden 2009 kalastusalueeksi Turun seudun sisävesillä toimivan Lounais-Suomen kalastusalueen. Valtakunnallinen toiminta-arviointi on toteutettu vapaa-ajankalastusjärjest...


Poistokalastuksella halutaan fosfori merestä 11.02.2011
Tänä vuonna alkaa laaja särkikalojen poistokalastus merialueilla ja sisävesillä. Eduskunta myönsi joulukuussa 1,4 miljoonaa euroa poistokalastuksen järjestämiseen, ja parhaillaan sorvataan ohjeita toimintatavoi...


Kalan syöntisuosituksia täsmennettiin 05.06.2010
Elintarviketurvallisuusvirasto Evira tekee täsmennyksiä kalan syöntisuosituksiin. Itämerestä pyydetyn lohen ja silakan kanssa pitää olla varovainen. Nyt listalle on lisätty myös merestä pyydetty taime...


Meritaimen halutaan takaisin jokiin 02.03.2011
Suomessa äärimmäisen uhanalaiseksi luokiteltu meritaimen halutaan takaisin Varsinais-Suomen jokiin. Turun ammattikorkeakoulu on yhteistyössä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen, alueen kalastusalueiden ja vetouisteluseurojen kanss...


Tutkijat: Lohikantojen tila huonontunut huomattavasti 01.03.2011
Maa- ja metsätalousministeriön asettaman tutkijaryhmän väliraportti Itämeren lohen tilasta on valmistunut. Välimietinnön mukaan lohikantojen tila on huonontunut huomattavasti viime vuoden tietojen perusteella....


Poistokalastuksella parannetaan lintujen elinolosuhteita Halikonlahden jätevesialtailla 23.08.2011
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) ja sen johtama VELHO-hanke järjestävät yhteistyössä  Salon kaupungin ympäristönsuojeluyksikön ja Salon Veden viemärilai...


Poistokalastuksella parannetaan lintujen elinolosuhteita Halikonlahden jätevesialtailla 23.08.2011
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) ja sen johtama VELHO-hanke järjestävät yhteistyössä  Salon kaupungin ympäristönsuojeluyksikön ja Salon Veden viemärilai...


Odotettavissa normaalia suuremmat kevättulvat Etelä- ja Lounais-Suomessa. 08.03.2011
Tämän hetken ennusteen mukaan virtaamat ovat suurimmillaan Etelä- ja Lounais-Suomessa huhtikuun alussa tai puolivälissä. Lumen vesiarvo on Lounais-Suomen vesistöalueilla tällä hetkellä 100 – 140 mm, ...


Salonjoen - Uskelanjoen alueella kartoitetaan kosteikko- ja monimuotoisuuskohteita 25.09.2009
Lounais-Suomen ympäristökeskus on kesällä 2008 tehnyt Kiskonjoella, Hitolanjoella ja Halkjärvellä monivaikutteisten kosteikkojen ja luonnon monimuotoisuuden yleissuunnittelua. Suunnittelutyötä ollaan jatkamassa...


Kiskonjoen vesistön alaosalla edistetään vesienhoitotavoitteita pohjapatojen rakennustöillä 15.11.2011
Oyj Fiskars Abp:n, Salon kaupungin ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksen   yhteistyöhankkeen tarkoituksena on nostaa umpeenkasvusta kärsineen Saarenjärven vedenkorkeutta ja helpottaa vaelluskalojen nousua Kiskonjoessa. Hankkee...


Meritaimenet edelleen vaarassa – syystulvat helpottivat emokalojen nousua 19.12.2013
  Meritaimenen luonnonkantoja on Suomen rannikon joissa jäljellä enää noin tusina, ja niidenkin tila on äärimmäisen uhanalainen. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen syksyn 2013 sähkökalastuksiss...


Varsinais-Suomesta, Hämeestä ja Kainuusta saatiin puolet vapaa-ajankalastuksen kokonaissaaliista 27.06.2011
Vapaa-ajankalastuksesta tehdyn kyselyn mukaan vuoden 2009 kokonaissaaliiksi arvioitiin 33,9 miljoonaa kiloa. Eniten saalista nostettiin Oulujärven, Suomussalmen ja Kuusamon kalastusalueilla. Kokonaissaaliista lähes puolet kalastettiin V...


VELHO-hanke tarjoaa tietoa oman vesistön tarkkailusta 14.05.2012
Varsinais-Suomen ELY-keskuksen VELHO-hanke järjestää Omat vedet paremmiksi -kampanjan. Kampanjassa tutustutaan lähivesistöjen tilaan ja opetellaan seuraamaan vesistöjen muutoksia. Lisäksi kampanjassa järjes...


Täplärapukantojen suotuisa kehitys palauttaa rapukulttuurin 28.04.2009
Varsinais-Suomen ELY-keskuksen VELHO-hanke järjestää Omat vedet paremmiksi -kampanjan. Kampanjassa tutustutaan lähivesistöjen tilaan ja opetellaan seuraamaan vesistöjen muutoksia. Lisäksi kampanjassa järjes...

HEALFISH-hanke parantaa lohikalojen selviytymisedellytyksiä

HEALFISH (Healthy fish stocks – indicator of successful river basin management) on Viron ja Suomen yhteinen hanke, jonka tarkoituksena on lohikalojen kuten taimenen ja lohen vaellusedellytysten ja luonnonvaraisen lisääntymisen tukeminen Suomenlahteen laskevissa joissa. Tämän lisäksi hankkeessa pyritään saamaan aikaan käytännön strategia, jolla Suomenlahden lohikalojen geneettinen monimuotoisuus säilytetään. Hanke saa rahoituksen EU:n Central Baltic IVA- ohjelmasta 2007-2013 ja kokonaisbudjetti on 1 367 710 euroa.

Hanke alkaa syksyllä 2010 ja kestää kolme vuotta.  Tarkoituksena on kunnostaa Suomenlahteen laskevia jokia, jotka ovat lohikaloille soveltuvia lisääntymisalueita. Suomen puolella kunnostettavia alueita ovat Uskelanjoki, Ingarskilanjoki, Vantaanjoki, Koskenkylänjoki ja Vaalimaanjoki.  Viron puolella jokikunnostuksia ja kunnostussuunnittelua tehdään kuuden jokivesistön alueella: Pirita, Võsu, Mustoja, Altoja, Toolse ja Vihterpalu. Osalle jokialueista on jo olemassa valmiit kunnostussuunnitelmat, toisten tilasta tehdään selvitys ja kunnostussuunnitelmat hankkeen aikana.

Jokien uomissa ja valuma-alueilla tehtävillä toimilla parannetaan sekä kalojen elinolosuhteita että vähennetään Itämereen kohdistuvaa kiintoaine- ja ravinnekuormaa. Hyvät lohikalakannat toimivat herkkinä indikaattoreina terveestä jokiympäristöstä.

Hankkeessa täydennetään jo aiemmin toteutettuja DNA-tutkimuksia Suomenlahden alueen taimen- ja lohikannoista. Tavoitteena on saada kartoitetuksi kaikkien Suomenlahteen laskevien jokien taimen- ja lohikantojen geneettinen perimä. Tiedon avulla voidaan keskittyä mahdollisimman alkuperäisten, geneettisesti monimuotoisten lohikalakantojen lisääntymismahdollisuuksien turvaamiseen.

Monivuotisen työn tavoitteina on saada muun muassa aikaan Suomen ja Viron välinen yhteistyöverkosto, joka keskittyisi parantamaan Suomenlahteen laskevien jokien tilaa.  Myös jokien ja niiden valuma-alueiden kunnostamiseen liittyvä tietotaidon määrää kasvatetaan molemmissa maissa. Tärkeä tavoite on myös lisätä päätöksentekijöiden, viranomaisten, median, kansalaisten ja elinkeinoelämän tietoa virtavesistä.

Hankkeen suomalaiset partnerit ovat Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus), Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Varsinais-Suomen ELY-keskus, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, Suomen ympäristökeskus ja Pro Vantaanjoki ry. Hankkeen virolaiset partnerit ovat Eesti Mereinstituu ja Tarton yliopisto.

Linkki uutiseen:  HEALFISH-hanke parantaa lohikalojen selviytymisedellytyksiä   Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 06.10.2010